دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، 1402، صفحه 590-797 
بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 781-797

10.22059/acctgrev.2023.341449.1008673

محمدرضا نیکبخت؛ امیر مسلمان عبدل آبادی؛ آرش سلیمانی فارسانی؛ ندا شاهین فرد