کلیدواژه‌ها = هموارسازی سود
تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، مهر 1382

دکتر محمدحسین قائمی؛ دکتر محمود قیطاسوند؛ محمود توجکلی