بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می‌دهد. 1. شناسایی شرکت‌های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه‌ای و دسته دوم به ‌صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1383 است.
نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به‌صورت معکوس است، هم‌چنین تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین شرکت‌های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می‌شود. هم‌چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research considers three general objectives. 1) Identifying income smoother companies. 2) Study of relationship between income smoothing and type of industry (corel or peripheral) and size of company (sale). 3) Study of relationship between artificial income smoothing and size of companies (total sale) and type of industry (corel or peripheral). We have used two categories of information for studying the above-mentioned objectives. The first , our library studies , and the second are as secondary information in the form of derivated financial information from financial statements of accepted companies in Tehran’s stock exchange for 78- 83.
The results revealed that reported income smoothing and size of company (sale) are correlated having reliability coefficient at 90% and also there is a weak probability that income smoothing is related to type of industry. And between artificial income smoothing and size of company (sale) are correlated having reliability coefficient at 90%. Moreover, there is no significant relationship between artificial income smoothing and type of industry (corel or peripheral).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Smoothing
  • Firm Size
  • Income Smoothing
  • Type of Industries