بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق تاثیرات احتمالی فرهنگ بر هموارسازی سود را مورد بررسی قرار می دهد. هموارسازی سود در شرکت های عض بورس نمونه مورد آزمون قرار گرفت. ارزش های فرهنگی فرد گرایی فاصله قدرت اجتناب از عدم اطمینان و مرد گرایی از تحقیقات قبلی انجام شده اخذ شد. هموارسازی سود با استفاده از اقلام معوق تعیین شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارد. پس از ورود متغیرهای فرهنگی مدل معنی دار شد که این مهم نشان دهنده این است که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارند. این تحقیق اولین تحقیقی است که در ایران شاخص های هموارسازی را به ارزش های فرهنگی مرتبط می سازد از این رو این تحقیق ادبیات هموارسازی سود در ایران را غنی تر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study examines the possible impact of culture on income smoothing. Explanatory variables capturing Hofstede cultural values are used from prior literature to proxy for Individualism, Masculinity, Power Distance and Uncertainty Avoidance. It is hypothesized and shown that relation between Hofstede cultural values and income smoothing exists among companies registered in Tehran Stock Exchange. Explanatory variables for income smoothing are statistically significant only after including the cultural value measures. This research is the first in Iran that connects cultural values to income smoothing and in this manner adds to the income smoothing literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Values
  • Discretionary Accrual
  • Earning management