دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، 1394 
قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایۀ ایران

صفحه 279-300

10.22059/acctgrev.2015.55656

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ میر حسین موسوی


بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمۀ حسابرسی

صفحه 363-384

10.22059/acctgrev.2015.55660

یحیی حساس یگانه؛ مسعود حسنی القار؛ محمد مرفوع