بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آگاهی از چگونگی ارتباط بین اجزای انعطاف­پذیر مالی داخلی شرکت­ها به بهبود عملکرد مدیریت در برخورد با مشکلات و بحران­های مالی ناگهانی و همچنین استفادۀ بهینه از فرصت­های سرمایه­گذاری پیش­آمده منجر می­شود. مدیریت انعطاف­پذیری مالی داخلی، به‎طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در وضعیت مواجهه با بحران و شوک­های برون‎سازمانی بستگی دارد. در این راستا، مقالۀ حاضر به بررسی رابطۀ اجزای انعطاف­پذیری مالی داخلی در 69 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1391 می­پردازد. بدین منظور، اطلاعات استخراج‎شده به‎کمک روش­های آمار توصیفی و الگوی داده­های تابلویی آزمایش و تجزیه‎وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به‎دست‎آمده، ظرفیت بدهی در پیش­بینی میزان نگهداشت منابع نقدی تأثیری ندارد؛ اما میزان نگهداشت منابع نقدی را می‎توان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت­ها معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the relationship between components of internal financial flexibility at Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies

نویسندگان [English]

  • Parviz Piri 1
  • Samaneh Barzegari Sadaghiani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 MSc., Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

A better improvement in dealing with unprecedented financial problems and an efficient use regarding incoming investment opportunities would be gained through knowing the relationship between components of internal financial flexibility of firms. Management of internal financial flexibility is directly related to how we use cash, debt capacity, as well as their interaction during encountering crisis and external shocks. The present study, hence, examines the relationship between the components of the internal financial flexibility of 69 firms listed on Tehran Stock Exchange during 2003-2012. Therefore, the extracted data were tested and analyzed using descriptive statistical methods and panel data patterns. The results indicate that the debt capacity is not effective in predicting the retention amount of cash resources; yet, the amount of cash resources retention is considered as one of the factors influencing determination of the debt capacity of firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Holdings
  • debt capacity
  • internal financial flexibility
Almeida, H., Campello, M. & Weisbach, M. S. (2004). The Cash Flow Sensitivity of Cash. The Journal of Finance, 59(4): 1777-1804.
Bates, T., Kahle, K. & Stulz, R. (2009). Why Do U.S. Firms Hold so Much More Cash than They Used to? The Journal of Finance, 64(5): 1985-2021.
Berger, P. G., Ofek, E. & Swary, I. (1996). Investor Valuation of the Abandonment Option. Journal of Financial Economics, 42(2): 257-287.
Campello, M., Giambona, E., Graham, J. R. & Harvey, C. R. (2011). Liquidity Management and Corporate Investment during a Financial Crisis. The Review of Financial Studies, 24(6): 1944-1979.
Chua, SH. (2012). Cash holdings, Capital structure and Financial flexibility. Phd Thesis submitted to the University of Nottingham.
Fakhari, H & Taghavi, R. (2009). Quality of Accrual items and Cash. The Iranian Accounting & Auditing Review, 16(57): 69-84. (in Persian)
Ferreira. M, & Vilela, A. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU Countries. European Financial Management, 10(2): 295–319.
Foley, C. F., Hartzell, J. C., Titman, S. & Twite, G. (2007). Why do firms hold so much cash? A tax-based explanation'. Journal of Financial Economics, 86(3): 579-607.
Gord, A., Mohammadi, M. & Goldoost, M. (2009). investigating the relationship between corporate governance mechanism and cash holding. The Iranian Accounting & Auditing Review, 22(2): 263-278. (in Persian)
Lins, K. V. Servaes, H. & Tufano, P. (2010). What drives corporate liquidity? An international survey of cash holdings and lines of credit'. Journal of Financial Economics, 98(1): 160-176.
Ozkan, A. & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking & Finance, 28(9): 2103-2134.
Saeidi, A. & Abesht, K. (2013). Debt capacity in the Firms listed in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting & Auditing Review, (72): 43-64.
(in Persian)
Sepasi, S. & Yablouyi, M. (2007). Asymmetric Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings. The Iranian Accounting & Auditing Review, 20(4): 61-76.
(in Persian)
Subramaniam, V., Tang, T. T., Yue, H. & Zhou, X. (2011). Firm structure and corporate cash holdings. Journal of Corporate Finance, (17): 759–773.
Sufi, A. (2009). Bank Lines of Credit in Corporate Finance: An Empirical Analysis. Review of Financial Studies, 22(3): 1057-1088.
Volberda, H. W. (1998). Building the Flexible Firm: How to remain Competitive. Oxford, Oxford University Press, 2(1): 94-96.