دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، 1394 
تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام

صفحه 243-262

10.22059/acctgrev.2015.54972

محمد اسماعیل فدائی‌نژاد؛ سارا شهریاری؛ فرشاد سلیم