دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، 1394 
2. بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 143-160

علی اصغر انواری رستمی؛ زهره محمدی شاد؛ احمدرضا معروفی


5. بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر

صفحه 203-220

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش


7. تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام

صفحه 243-262

محمد اسماعیل فدائی‌نژاد؛ سارا شهریاری؛ فرشاد سلیم