تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک ـ شولز و مرتون، طی دورۀ زمانی 1380 تا 1391 است. این پژوهش مباحث درماندگی مالی را با نظریۀ قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای ترکیب می‎کند و به آزمون پدیدۀ درماندگی مالی از دیدگاه بازار سرمایه می‎پردازد. این پژوهش نشان داد تحولات اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظریۀ سنتی پرتفوی است. در این پژوهش اطلاعات ماهانه به‎کمک روش چندک‌بندی تجزیه‎وتحلیل شد. نتایج نشان داد در بورس اوراق ‌بهادار تهران، بازده سهام شرکت‌های درمانده به‎وضوح کمتر از بازده شرکت‌های سالم است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های درمانده پاداش دریافت نمی‌کنند. همچنین مشخص شد به‎لحاظ آماری، اندازه و B/M به ریسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان‎های غیرسیستماتیک را می‌توان در ریسک درماندگی مالی مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the relationship between financial distress risk and equity returns

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Fadaei Nejad 1
  • Sara Shahriyari 2
  • Farshad Salim 3
1 Associate Prof., Faculty and Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Faculty and Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD Student, Accounting, Faculty and Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research aims to examine the systematic and unsystematic relationship between financial distress risk and equity returns based on the Black-Scholes-Merton probability of default measure of financial distress risk in the TSE from 2001 to 2012. This research integrates the theory of financial distress into modern asset pricing theory and examines a particular financial distress phenomenon from the theoretical capital market perspective. We use the portfolio formation method for the monthly data. Findings show that returns of financially distressed stocks are lower than sound stocks, thereby the investors are not rewarded by higher returns for bearing that risk. Also, we found that B/M and Size effects are statistically independent from financial distress risk, but the effect of idiosyncratic volatility is observable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equity returns
  • Financial distress
  • idiosyncratic volatility
  • systematic risk
Aflatooni, A. (2015). Investigating the Effect of Firms' Bankruptcy Risk and Stock Returns' Systematic and Idiosyncratic Volatilities on Cash Holding. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(1): 21-40.(in Persian)
Aharony, J., Jones, C. & Swary, I. (1980). An Analysis of Risk and Return Characteristics of Corporate Bankruptcy Using Capital Market Data. Journal of Finance. 35(4): 1001-1016.
Beaver, W. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting Research. 4: 71-111.
Black, F. & Sholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3): 637-654.
Campbell, J., Hilscher, J. & Szilagyi, J. (2008). In Search of Distress Risk. Journal of Finance, 63(6): 2899-2939.
Chan, K. & Chen, N.F. (1991). Structural and Returns Characteristics of Small and Large Firms. Journal of Finance, 46(4): 1467-1484.
Davydenko, S. & Franks, J. (2008). Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the UK. Journal of Finance, 63(2): 565-608.
Dichev, I. (1998). Is the Risk of Bankruptcy a Systematic Risk? Journal of Finance, 53(3): 1131-1147.
Ebrahimi Kordlar, A. & Mohammadi Shad, Z. (2014). Investigating the Relationship between Default Risk and Earning Response Coefficient (ERC). The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(1): 1-18.(in Persian)
Etemadi, H. & Anvari Rostami, A.A. & Farajzadeh Dehkordi, H. (2009). A genetic Programming Model for Bankruptcy Prediction: Empirical Evidence from Iran. Expert System with Applications, 36 (2): 3199-3207.
Fahimi, M. & Abooyee Ardakan, M. (2014). An Investigation on the Capability of Meta-Analysis in Identification of Bankruptcy Prediction Variables. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(2): 189-210.(in Persian)
Fama, E. & French, K. (1992(. The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2): 427-465.
Fama, E. & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1): 3-56.
Fama, E. & French, K. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. Journal of Finance, 51(1): 55-84.
Fargher, N. & Wilkins, M. & Holder-Webb, L. (2001). Initial Technical Violations of Debt Covenants and Changes in Firm Risk. Journal of Business Finance and Accounting, 28(3): 465-480.
Garlappi, L. & Yan, H. (2011). Financial Distress and the Cross-section of Equity Returns. Journal of Finance, 66(3): 789-822.
George, T. & Hwang, C. (2010). Leverage, Financial Distress and the Cross Section of Stock Returns. Journal of Financial Economics, 96: 56-79.
Gordon, M. J.(1971): Towards a Theory of Financial Distress. The Journal of Finance, 26(2): 347-356.
Griffin, J. & Lemmon, M. (2002). Book-to-Market Equity, Distress Risk, and Stock Returns. The Journal of Finance, 57(2): 2317-2336.
Hillegeist, S. & Keating, E. & Lundstedt, K. (2004). Assessing the Probability of Bankruptcy. Review of Accounting Studies, 9(1): 5-34.
Lo, A. & MacKinley A.C. (1990). Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models. The Review of Financial Studies, 3(3): 431-467.
McEnally, R. & Todd, R. (1993). Systematic Risk Behavior of Financially Distressed Firms. Quarterly Journal of Business and Economics, 32(3): 3-19.
Mehrani, K. & Zarezadegan, A. (2014). Earnings Quality; Bankruptcy Risk and Future Cash Flows. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(1): 93-112.(in Persian)
Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29(2): 449-470.
Newey, W. & West, K. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. Econometrica, 55(3): 703-708.
Opler, T. & Titman, S. (1994). Financial Distress and Corporate Performance. Journal of Finance, 49(3): 1015-1040.
Outecheva, N. (2007). Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis of Distress Risk. University of St. Gallen, Switzerland.
Penman, S. & Richardson, S. & Tuna, I. (2007). The Book-to-Price Effect in Stock Returns: Accounting for Leverage. Journal of Accounting Research, 45(2): 427–467.
Simlai, P. (2014). Firm Characteristics, Distress Risk and Average Stock Returns. Accounting Research Journal, 27(2): 101-123.
Vassalou, M. & Xing, Y. (2004). Default Risk in Equity Returns. Journal of Finance, 59(2): 831-868.