دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، 1394 
تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد

صفحه 441-460

10.22059/acctgrev.2016.56246

سحر سپاسی؛ محمد اسمعیلی کجانی؛ رضا صفی خانی