دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، 1394 
3. تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد

صفحه 441-460

سحر سپاسی؛ محمد اسمعیلی کجانی؛ رضا صفی خانی