بررسی تطبیقی میزان افشای اختیاری در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ و پذیرفته‎ شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از واگذاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناس اقتصاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع می‎پردازد که تفاوت بین سطح افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری شرکتها، تنها از واگذارشدن آنها به بخش خصوصی ناشی می‎شود یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت، نظام راهبری شرکتها و قوانین سازمان بورس به‎وجود میآید، این تفاوت را ایجاد میکند. برای این منظور از میان شرکتهای واگذار‌شده بین سال‌های 1381 تا 1388، 30 شرکت انتخاب شد و به‎کمک 96 گزارش سالانة هیئت‎مدیره به مجمع این شرکتها، نمره‎های افشای اختیاری آنها در سال‌های قبل و بعد از واگذاری محاسبه و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که چهار متغیر نسبت مالکیت شخصی، نسبت مالکیت دولتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت‎مدیره و ساختار هدایتی یگانه، تأثیر معناداری بر سطح افشای اختیاری می‎گذارد، اما واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، اثر چهار متغیر نام‎برده بر سطح افشای اختیاری را تشدید نمی‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of voluntary disclosure under Article 44 of the companies listed on Tehran Stock Exchange: before and after transfer

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nasseri 1
  • Mehdi Adibian 2
  • Javad Adibian 3
1 Assistant Professor, Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 MSc. in Accounting, Faculty of Management and Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 BSc. in Economics, Faculty of Management and Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

This study examines the level of voluntary disclosure in Iranian companies. It is examined if the volume of voluntary disclosure is influenced by transferring a governmental company to private sector. To reveal the impact of privatization on the volume of the voluntary disclosure, a sample of 30 companies transferred from public to private sector since 2003 to 2010, is selected. This sample includes 96 Boards of Directors Reports. The results indicate that the four variables of private ownership, the proportion of state ownership, the proportion of outside board members and leadership structure have significant effects on the level of voluntary disclosure, but  transferring the governmental companies to private sector has not increased the positive effect of the above variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assignment
  • Corporate governance
  • Ownership Structure
  • rules of exchange
  • Voluntary disclosure
Adhikari, A. & Tondkar, R.H. (1992). Environmental factors influencing accounting disclosure requirements of global stock exchanges. Journal of International Financial Management and Accounting, 4(2): 75-105.
Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M. & Yau, L. (2009). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. JAMAR, 7(1):1-19.
Al-Akra, M., Eddie, I.A. & Ali, M.J. (2010). The association between privatization and voluntary disclosure: evidence from Jordan. Accounting and Business Research, 40(1): 55-74.
Al-Shammari, B. & Al-Sultan, W. (2010). Corporate governance and voluntary disclosure in Kuwait. International Journal of Disclosure and Governance, 7(3): 262-280.
Barako, D.G., Hancock, P. & Izan, H.Y. (2006). Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies. Corporate Governance: An International Review, 14(2): 107-125.
Bartov, E. & Bodnar, G.M. (1996). Alternative accounting methods, information asymmetry and liquidity: Theory and evidence. Accounting Review, 71(3): 397-418.
Bashirimanesh, N., Rahmani, A., Hosseini, S.A. & Mosavi, M. H. (2015). Value Relevance of Voluntary Disclosure in Capital Market of Iran. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22 (3): 279-300. (in Persian)
Boycko, M., Shleifer, A. & Vishny, R. (1996). A theory of privatization. Economic Journal, 106 (435): 309-319.
Buzby, S.L. (1975). Company Size, Listed Versus Unlisted Stocks, and the Extent of Financial Disclosure. Journal of Accounting Research, (13):16-37.
Chiang, H. (2005). An empirical study of corporate governance and corporate performance. Journal of American Academy of Business, 6(1): 95-101.
Cooke, T.E. (1989). Disclosure in the corporate annual reports of Swedish companies. Accounting and Business Research, 19(74): 113-124.
Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26(2): 301-325.
Huafang, X. & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure evidence from listed companies in China. Managerial Auditing Journal, 22(6): 604-19.
Kashanipoor, M., Rahmani, A. & Parchini Parchin, S. M. (2010). The Relationship Between Voluntary Disclosure and Outside Directors. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16 (4): 85-100. (in Persian)
Kurtzman, J., Yago, G. & Phumiwasana, T. (2004). The global costs of opacity. Sloan Management Review, 46(1): 38-44.
Lev, B. & Penman, S. (1990). Voluntary forecast disclosure, nondisclosure, and stock prices. Journal of Accounting Research, 28 (1): 49-76.
Makhija, A.K. & Patton, J.M. (2004). The impact of firm ownership structure on voluntary disclosure: Empirical evidence from Czech annual reports. Journal of Business, 77(3): 457-491.
Maranjory, M. & Alikhani, R. (2014). Social Responsibility disclosure and Corporate Governance. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(3): 329-348. (in Persian)
McKinnon, J. & Dalimunthe, L. (1993). Voluntary Disclosure of Segment Information by Australian Diversified Companies. Accounting and Finance, 33(1): 33-50.
Megginson, W. & Netter, J.M. (2001). From state to market: A survey of empirical studies on privatization. Journal of Economic Literature, 39(2): 321-389.
Omar, B. & Simon, J. (2011). Corporate aggregate disclosure practices in Jordan. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 27(1): 166-186.
Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. The International Journal of Accounting, 33(5): 605-631.
Pourheidari, O. & Arababadi, R. (2014). The Impact of Stock Price Changes on Voluntary Disclosure in Firms Listed in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (1): 39-56. (in Persian)
Rosenstein, S. & Wyatt, J.G. (1990). Outside directors, board independence and shareholder wealth. Journal of Financial Economics, 26 (2): 175-192.
Suwaidan, M.S. (1997). Voluntary disclosure of accounting information: The case of Jordan. PhD Thesis, University of Aberdeen.
Wang, K., Sewon, O. & Claiborne, M.C. (2008). Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17(1): 14-30.
Xiao, J.Z., He, Y. & Chow, C.W. (2004). The determinants and characteristics of voluntary internet-based disclosures by listed Chinese companies. Journal of Accounting and Public Policy, 23(3): 191-225.
Zeckhauser, R.J. & Pound, J. (1990). Are large shareholders effective monitors? An investigation of share ownership and corporate performance. In R.G. Hubbard (ed.) Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment. Chicago, IL: The University of Chicago Press.