نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودیت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس‎ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

4 کارشناس‎ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این پژوهش رابطۀ بین نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن دو قید حاکمیت شرکتی و محدودیت­های مالی بررسی می­شود. بر این اساس، داده­های 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ سال­های 1386 تا 1391 به‎عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شده­اند. روش آماری این پژوهش رگرسیون چندمتغیره است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل پانل دیتا و روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته (GLS) استفاده شده است. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد بین نقدشوندگی سهام و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد. ارتباط بین نقدشوندگی سهام و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت‌هایی که از محدودیت‌های مالی بیشتری برخوردارند، قوی‌تر از شرکت‌هایی است که محدودیت‌های مالی کمتری دارند. همچنین تأثیر نقدشوندگی سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات، در شرکت‌هایی که در سطوح پایین حاکمیت شرکتی قرار دارند، تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Liquidity and Corporate Tax Avoidance with Regard to Important of Corporate Governance and Financial Constraints

نویسندگان [English]

  • Amir khademalizadeh 1
  • Sara Hanjari 2
  • Mohammadali Amini 3
  • Amir Rasaiian 4
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Aalame Tababaie University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Economy, Faculty of Economics, Aalame Tababaie University, Tehran, Iran
3 MSc. of Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 MSc. of Accounting, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In this research, the relationship between stock liquidity and corporate tax avoidance regarding corporate governance and financial constraints is examined. 120 companies listed on Tehran Stock Exchange for the period 1386-1391 were investigated as a sample of this research. Multivariate panel data regression model and generalized least squares models were used to test the hypotheses. The findings show that there is a significant relationship between stock liquidity and corporate tax avoidance. The review of subsidiary hypotheses shows that the relationship between stock liquidity and corporate tax avoidance in firms with more financial constraints is stronger than in firms with less financial constraints. Also, this relationship will be stronger in firms with lower corporate governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • feedback theory
  • Financial Constraints
  • Tax avoidance
  • Stock liquidity
Ahmadpoor, A. & Rasaeian, A. (2006). The Relationship between risk criterions & bid-ask spread. The Iranian Accounting and Auditing Review, 13(46): 37-60. (in Persian)
Armstrong, C., Blouin, J., Jagonlizer, A. & Larcker, D. (2013). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Rock Center for Corporate Governance working paper series.
Babajani, J. & Abdi, M. (2013). Relationship between corporate governance & firms Income before tax. Financial Accounting Researches, 3(5): 65-86. (in Persian)
Bharath, T., Jayaraman, S. & Nagar, V. (2013). Exit as Governance: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 6(68): 2515-2547.
Chen, Q., Goldstein, I. & Jiang, W. (2007). Price Informativeness and Investment Sensitivity to Stock Price. The Review of Financial Studies, 20(3): 619-650.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics, 3(95): 41-61.
Chen, Y. & Zolotoy, L. (2014). Stock Liquidity and Corporate Tax-Avoidance: The Tale of Two Tails. Available at ssrn.com.
Desai, M. & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics, (79): 145–179.
Didar, H., Mansourfar, G. & Kafami, M. (2015). The impact of corporate governance mechanisms on the tax gap of listed companies in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review. 21(4): 409-430.
(in Persian)
Edwards, A., Schwab, C. & Shevlin, T. (2013). Financial Constraints and the Incentives for Tax Planning, 2013 American Taxation Association Midyear Meeting. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2216875.
Fang, V., Noe, T. & Tice, S. (2009). Stock Market Liquidity and Firm Value. Journal of Financial Economics, 1(94): 150 – 169.
Ghaemi, M. & Vatanparast, M. (2005). The study of information accounting role in deduction of information asymmetry in Tehran stock exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 12(3): 85-103. (in Persian)
Graham, J.R., Hanlon, M., Shevlin, T. & Shroff, N. (2013). Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field. MIT Sloan Research Paper No. 4990-12. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2148407.
Haghighat, H. & Mohammadi, H. (2013). The study of relationship between tax avoidance with disclosure quality & firm value. Quantitative Study in Management, 4 (1): 209-228. (in Persian)
Hanlon, M., and S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics 50, 127-178.
Kashanipoor, M., Rasekhi, S., Naghinezhad, B. & Rasaiian, A. (2010). Financial constraints & investment cash sensitivity in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Advances, 3(59): 51-74. (in Persian)
Khana, N. & Sonti, R. (2004). Value Creating Stock Manipulation: Feedback Effect of Stock Prices on Firm Value. Journal of Financial Markets 3(7): 237–270.
Khodamipoor, A. & Roustaei, S. (2014). The study of relationship Income before tax with tax avoidance & information containing. Iranian Journal of Accounting Knowledge & Management Auditing, 3 (10): 35-46. (in Persian)
Mehrani, S. & Sayedi, J. (2014). The study of income tax effect & accounting conservatism on firms tax avoidance. Iranian Journal of Accounting Knowledge & Management Auditing, 3 (10): 13-33. (in Persian)
Nikbakht, M. & Taheri, Z. (2014). The study of between corporate governance policies & systematic risk. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(1): 109-126. (in Persian)
Poorheidari, O. & Sarvestani, A. (2013). Recognition & explanation of effective factors on tax management. Journal of Accounting Knowledge, 4 (12): 89-110. (in Persian)
Shackelford, D. A. & Shevlin, T. (2001). Empirical Tax Research in Accounting. Journal of Accounting and Economics, 31: 312-387.
Subrahmanyam, A. & Titman, S. (2001). Feedback from Stock Prices to Cash Flows. Journal of Finance, 56(6): 2389-2413.
Talaneh, A. & Hosseini, M. (2015). The role of liquidity factor in explaining the cross-section of stock returns: New evidence from Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(3): 337-362.(in Persian)
Yahyazadehfar, M. & Khoramdin, J. (2008). The role of stock liquidity factors & non-liquidity risk on stock return surplus in Tehran stock exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 15(53): 101-118. (in Persian)