بررسی تأثیر راهبرد تنوع بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران به‎کمک معیار آنتروپی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیران واحدهای تجاری طی دورۀ مدیریت، به‎دنبال یافتن راهکاری برای بهبود عملکرد واحد تجاری خودهستند. یکی از این راهکارها به‎کارگیریراهبرد تنوع است که ضمن ایجاد دامنه‌ای از فعالیت‌های تجاری برای شرکت‌ها، به بهبود عملکرد آنها نیز کمک می‎کند.پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبرد تنوع بر عملکرد 87 نمونه از شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 - 1388 می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ غیرخطی بین راهبرد تنوع و سودآوری واحد تجاری با در نظر گرفتن افراز تنوع به دو بخش مرتبط و نامرتبط است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها، مدل رگرسیون خطی چندمتغیره به‎کار گرفته شد و روش آماری آن روش داده‌های پانل است. نتایج، حاکی از وجود رابطۀ U شکل بین تنوع و سودآوری واحدهای تجاری است؛ به این معنا که سودآوری در سطوح پایین تنوع مرتبط کاهش‎یافته و در سطوح بالای تنوع مرتبط افزایش می‌یابد. همچنین سودآوری در سطوح پایین تنوع نامرتبط افزایش‎یافته و در سطوح بالای تنوع نامرتبط کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diversification strategy on firm performance with application of entropy measure in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Heidarpoor 1
  • Kimia Alavi 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A. in Accounting, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Firm managers seek a way to improve their firm performance. One way is to use diversification strategy which creates range of business activities for the firms and leads to a better performance. This study examines the effect of diversification strategy on performance of 87 companies listed on Tehran Stock Exchange from 2010 to 2014. The main objective of this study is to investigate the non-liner relationship between diversification strategy and profitability of business units by sorting it into its related and unrelated components. In this study, multivariate linear regression model is used to test the hypotheses. The statistical method is Panel Data. The results showed that there is a curve-shaped relationship between diversification and profitability of business units; that is, profitability decreases at low levels of related diversification and increases at its high levels; also profitability increases at low levels of unrelated diversification and decreases at its high levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification strategy
  • entropy measure
  • related diversification
  • unrelated diversification
Abbasi, E. & Sedggi, AG. (2014). Exploring the Relationship between Disclosure Quality and the Performance of Tehran Stock Exchange Companies Using a Simultaneous Equations System. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(3): 371-376. (in Persian)
Bausch, A. & Pils, F. (2009).Product diversification strategy and financial performance: Meta-analytic evidence on causality and construct multidimensionality. Review of Managerial Science, 3 (3): 157–190.
Bowen, H. & Wiersema, M. (2005).Foreign based competition and corporate diversification strategy. Strategic Management Journal, 26 (12): 1153–1171.
Chen, Ch. & Yu, CH. (2012). Managerial ownership, diversification and firm performance: Evidence from an emerging market. Business Review, 21(3): 518-534.
Classification of Iran’s economic activities. Retrieved 2014, May. 15 from www.amar.org.ir/Portals/0/faradade/tabaghebandi/ISIC.4-2008.pdf.
Datta, D., Rajagopalan, N. & Rasheed, A. (1991). Diversification and performance: Critical review and future directions. Journal of Management Studies, 28 (5): 529–558.
Hall, E. (1995). Corporate diversification and performance: An investigation of causality. Australian Journal of Management, 20(1): 25-42.
Jacquemin, A. & Berry, C. (1979). Entropy measure of diversification and corporate growth. The Journal of Industrial Economics, 27 (4): 359–369.
Knecht, M. (2013). Diversification, industry dynamism and economic performance. Wiesbaden, Germany, Gabler.
La Rocca, M. & La Rocca, T. & Gerace, D. & Smark, C. (2009). Effect of diversification on capital structure. Accounting and Finance, 49(4): 799-826.
Lien, Y. & Li, SH. (2013). Does diversification add firm value in emerging economies? Effect of Corporate Governance. Journal of Business Research, 66(12): 2425-2430.
Mahdavi, GH., Behpour, S. & Kazemnezhad, F. (2010).Effect of Efficiency of Intellectual Capital Elements on Corporate Financial Performance in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 17(60): 57-74. (in Persian)
Namazi, M., Hallaj, M. & Ebrahimi, SH. (2011). The Impact of Institutional Ownership on Past and Future Financial Performance of companies listed in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16(58): 113-130. (in Persian)
Palich, L., Cardinal, L. & Miller, C. (2000). Curvilinearity in the diversification performance linkage: An examination of over three decades of research. Strategic Management Journal, 21 (2): 155–174.
Park, K. & Jang, S. (2012). Effects of diversification on firm performance: Application of the entropy measure. International Journal of Hospitality Management, 31(1): 218-228.
Park, K & Jang, S. (2013). Effects of within-industry diversification and related diversification strategies on firm performance. International Journal of Hospitality Management, 34: 51-60.
Qian, G. & Lee, L. (2008). Regional diversification and firm performance. Journal of International Business Studies, 39 (2): 197-214.
Ramanujam, V. & Varadarajan, P. (1989). Research on corporate diversification: A Synthesis. Strategic Management Journal, 10(6): 523-551.
Tehrani, R. (2007). Fundamentals of Managerial Finance. Tehran: Negahe Danesh. (in Persian)
Tehrani, R., Babaee Zakilaki, M. & Karimi, K. (2008). The effect of diversification strategy on the financial performance of the manufacturing companies of Tehran Securities Bourse. Journal of Financial Research, 25(4): 21-40.
(in Persian)
Tehrani, R. & Vahed Ahmadian, H. (2006). Examine the relationship between diversification, risk and return: Case of Tehran Stock Exchange. Quarterly Iranian Journal of Trade Studies, 38: 187-212. (in Persian)
Zhou, Y. (2011). Synergy, coordination costs, and diversification choices. Strategic Management Journal, 32 (6): 624–639.