قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایۀ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

افشای اختیاری اطلاعات شرکت‎ها از ابزار مهم مدیران به‎منظور انتقال اطلاعات عملکرد مالی به سرمایه‎گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی‎نفع است. یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش بررسی قیمت‎گذاری افشای اختیاری با بهره‎مندی از مدل‎های اولسون (1995)، استون و هریس (1996) و مدل ارزش شرکت با توجه به اثر درون‎زای متغیر افشا است. در این راستا، شاخص افشای اختیاری 146 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1388 تا 1392 به‎کمک روش تحلیل محتوا و رویکرد وزن‎دهی یکسان، محاسبه و آزمون شد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد افشای اختیاری شرکت‎ها در تصمیم‎گیری و ارزش‎گذاری شرکت‎ها به‎کار می‎رود. همچنین بررسی مدل غیرخطی ارزش شرکت نشان می‎دهد در ارزش‎گذاری شرکت‎ها سطح مطلوبی از افشای اختیاری به‎کاربرده می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value relevance of voluntary disclosure in capital market of Iran

نویسندگان [English]

  • Nazanin Bashirimanesh 1
  • Ali Rahmani 2
  • Seyyed Ali Hosseini 3
  • Mirhossein Mosavi 4
1 PhD Student in Accounting, Faculty of Social Sciences and Economy, University of Alzahra, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences and Economy, University of Alzahra, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economy, University of Alzahra, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economy, University of Alzahra, Tehran, Iran
چکیده [English]

Companies’ voluntary disclosure is one of the most important management tools to convey information about the financial performance to investors, creditors and other stakeholders. One of the important reasons of the request for disclosure of information is agency problem and asymmetry of information. This study aims to examine value relevance of voluntary disclosure using models of Olson (1995), Easton and Harris (1991) and the value of firms with regard to the effect of endogeneity of voluntary disclosure variable. For this purpose, the voluntary disclosure index was calculated and tested for 146 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1388-1392 using content analysis method and the same weighting approach. The results of this research reveal that companies’ voluntary disclosure is used in their decision-making and valuation of companies. The results from the study of non-linearity in the relation between voluntary disclosure and firm value confirm the positive significant effect of enhanced voluntary disclosure levels on the value of firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Value
  • Stock Price
  • Stock Return
  • Voluntary disclosure
Abbott, W. F. & Monsen, R. J. (1979). On the measurement of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosure as a Method of Measuring Corporate Social Involvement. Academy of Management Journal, 22(3): 501-515.
Al-Akra, M. & Jahangir Ali, M. (2012). The value relevance of corporate voluntary disclosure in the Middle-East: The case of Jordan. Journal of Accounting and Public Policy, 31(5): 533–549.
Alfaraih, M. & Alanezi, F. (2011). The usefulness of earnings and book value for equity valuation to Kuwait stock exchange participants. International Business & Economics Research Journal, 10(1): 73-89.
Alfaraih, M. & Alanezi, F. (2011). Dose voluntary disclosure level affect the value relevance of accounting information? Accounting & taxation, 3(2): 65-84.
Ball, R. & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(2):159-178.
Banghøj, J. & Plenborg, T. (2008). Value relevance of voluntary disclosure in the annual report. Journal of Accounting and Finance, 48 (2): 159–180.
Bashirimanesh, N. & Rahmani, A. (2015). Design and explanations of voluntary disclosure model. Thesis of Doctor of Philosophy, Tehran, University Alzahra.
Binh, T.Q. (2012). Voluntary Disclosure Information in the Annual Reports of Non -Financial Listed Companies: The Case of Vietnam. Journal of Applied Economics and Business Research (JAEBR), 2(2): 69-90.
Botosan, C.A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review, 72(3): 323-349.
Collins, D. W., Kothari, S., Shanken, J. & Sloan, R. (1994). Lack of timeliness versusnoise as explanations for low contemporaneous return–earnings association. Journal of Accounting and Economics, 18(3): 289–324.
Cooke, T.E. (1989). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. International Financial Management and Accounting, 1(2): 171-195.
Easton, P. D. & Harris, T. S. (1991). "Earnings as an Explanatory Variable for Returns. Journal of Accounting Research , 29(1): 19-37.
Feltham, G. & Ohlson, J.A. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research 11(2): 689- 731.
Gelb, D. S. & Zarowin, P. (2002). Corporate disclosure policy and the in formativeness of stock prices. Review of Accounting Studies, 7 (1): 33–52.
Guthrie, J. & Matthews, M. R. (1985). Corporate social accounting in Australia. In: E, P. L. (ed.) Research in corporate social performance and policy. 7(1): 251-277
Guthrie, J., Boedker, C. (2006). Perspectives on "new" models of business reporting: A reflective note. Accounting Auditing and Accountability Journal, 19 (6): 785 - 792,
Haniffa, R. M. & Cooke, T. E. (2002). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. Abacus, 38(3): 317-349.
Hassan Giorgioni, G. & Romilly, P. (2006). The Extent of Accounting Disclosure and its Determinants in an Emerging Capital Market: the Case of Egypt International. Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 3(1): 41-67.
Hassan, O., Romilly, P., Giorgioni, G. & Power, D. (2009). The value relevance of disclosure: Evidence from the emerging capital market of Egypt. The International Journal of Accounting, 44(1): 79–102.
 Heitzman, S., Wasley, C. & Zimmerman, J. (2010) The joint effects of materiality thresholds and voluntary disclosure incentives on firms’ disclosure decisions. Journal of Accounting and Economics, 49(1): 109-132.
Holthausen, R.W. & Watts, R.L. (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics, 31 (1–3): 3–75.
Hussainey, K., and Walker, M. (2009). The effects of voluntary disclosure and dividend propensity on prices leading earnings. Accounting and Business Research, 39 (1): 37-55.
Khodamipour, A. & Mahroomi, R. (2012). Effect of voluntary disclosure on value relevance of earnings per share. Journal of Management Accounting, 14(3): 1-12. (in Persian)
Lee, S. & Xiao, Q. (2011). An examination of the curvilinear relationship between capital intensity and firm performance for publicly traded US hotels and restaurants. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (6): 862- 880.
Li, F. (2010). The Information Content of Forward-Looking Statements. in Corporate Filings-A Na¨ıve Bayesian Machine Learning Approach. Journal of Accounting Research, 48 (5):1049-1102
Luo, S., Courtenay, S. & Hossain, M. (2006). The effect of voluntary disclosure, ownership structure and proprietary cost on the return–future earnings relation. Pacific-Basin Finance Journal, 14(5): 501–521.
Mahdavi, G., Behpour, S. & kazemnezhad, F. (2014). Exploring the Relationship between Disclosure Quality and the Performance of Tehran Stock Exchange Companies Using a Simultaneous Equations System. The Iranian accounting and auditing review, 21(3): 371-386. (in Persian)
Maranjory, M. & Alikhani, R. (2014). Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance. The Iranian accounting and auditing review, 21(3): 329-348. (in Persian)
Mashaykhi, B., Seyyedi, S.J & Zargaran Yazd, H. (2014). The effective factors on disclosure of intellectual capital in listed companies in Tehran stock exchange. The Iranian accounting and auditing review, 21(2): 251-270.
(in Persian)
Moumen, N., Othman, H.B. & Hussainey, K. (2015). The Value Relevance of Risk Disclosure in Annual Reports: Evidence from MENA Emerging Markets. Research in International Business and Finance, 34(3): 96-112.
Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2): 661- 687.
Pourheydari, A. & Arababadi, R. (2014). The Impact of Stock Price Changes on Voluntary Disclosure in Firms Listed in Tehran Stock Exchange (TSE). The Iranian accounting and auditing review, 21(1): 39-56. (in Persian)
Pourheydari, A. & Hosseinpour, H. (2012). The Relationship between mandatory and voluntary disclosure and stock value. Journal of Financial Management and Accounting Perspective, 2(5): 9-28. (in Persian)
Rahimi Esfeh-Salari, D. & Zareai, S. (2013). The effect of changes of voluntary disclosur in the value of the company's. The first national conference of accounting and management, Shiraz, Institute of International Education and Research Kharazmi, 2013/16/9. (in Persian)
Samudhram, A., Stewart, E., Wickramanayake, J. & Sinnakkannu, J. (2014). Value relevance of human capital based disclosures: Moderating effects of labor productivity, investor sentiment, analyst coverage and audit quality. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 30(2): 338–353.
Vafaei, A., Taylor, D. & Ahmed, K. (2011). The value relevance of intellectual capital disclosures. Journal of Intellectual Capital, 12 (3): 407-429.
Valipour, H., Talebnia, G. & Ahmadi, R. (2014) .Effects of voluntary disclosure on the value relevance of accounting information value in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of knowledge of management Accounting and auditing, 7(21): 71-81. (in Persian)
Wang, Z., Al-Akra, M. & Jahangir Ali, M. (2013). Value relevance of voluntary disclosure and the global financial crisis: evidence from China. Managerial Auditing Journal, 28 (5): 444-468.
Wang, M. & Hussainey, K. (2013). Voluntary forward-looking statements driven by corporate governance and their value relevance. J. Account. Public Policy, 32(2): 26-49.