دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 1839، زمستان 1386 (49)