تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت‌های سیستم حسابداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی

نویسندگان

چکیده

عمده‌ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص‌های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت‌های سیستم حسابداری و سایر سیستم‌های تأمین‌کننده اطلاعات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی می‌باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص‌های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب‌نظران کشور در مورد شاخص‌های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص‌های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص‌های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت‌های‌ سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم‌های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است.
نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص‌های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی‌باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم‌های موجود تأمین‌کننده اطلاعات، از قابلیت‌های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص‌های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational and financial accountability
  • Performance measurement indicators
  • (PMI)
  • Report and accounting systems
  • Systems responsible for information