دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 1797، آذر 1386 (48) 
اندازه‌گیری کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران: UNQUAL در برابر UNPERF

سید رضا سید جوادین؛ مسعود کیماسی؛ حمید رضا یزدانی؛ سید حامد وارث