نقش گروه‌‌‌‌های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار ( مطالعه موردی :بورس اوراق بهادار اصفهان )

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش گروه‌‌‌های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردی در بورس منطقه‌ای اصفهان است. هدف یاد شده به‌وسیله سه پرسش اصلی وهفت پرسش فرعی مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه‌ای بوده و داده‌های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به‌وسیله پرسش‌نامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون‌های t تک نمونه ای برای آزمون پرسش‌های پژوهش و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر، استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که فرضیه آماری مربوط به پرسش اول پژوهش مبنی بر تاثیر‌گذاری گروه‌های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اصفهان مورد تایید قرار می‌گیرد.فرضیه آماری مربوط به پرسش‌های فرعی،در راستای پرسش دوم پژوهش درباره تاثیر‌پذیری گروه‌های مرجع از عوامل کلان، هم‌چون فرهنگ سهامداری، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی در سطح معناداری تایید می‌گردد. در مورد پرسش‌های فرعی، در راستای پرسش سوم پژوهش درباره تاثیر‌پذیری گروه‌های مرجع از عوامل خرد، هم‌چون تبلیغات(اطلاع رسانی)، کارگزاران و مکان جغرافیای استقرار بورس اوراق بهادار در سطح معناداری رد و در مورد با سابقه سودآوری تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main of this research is examining the role of reference group in motivating individuals on investing in stock exchange and in the way of case study of regional stock exchange of Isfahan. The mentioned aim has been tested by three main questions and seven side-questions. This research is descriptive-measuring form the field branch and the way of gathering theoretical discussion is library manner. Its data has been obtained by sampling from greater society questionnaire. In this research, one-sample T test has been applied for testing research question as well the Friedman's test for scoring efficient factors.
The result got indicate statistical theory related to the first question of research on affecting reference groups in motivating individuals to investing in stock exchange of Isfahan has been insisted. The statistical theory on side-questions, in line of second question of research about effectiveness of reference groups from macro factors, such as sharing culture, economic and political factors is confirmed in level of meaning . One side questions and in the third one in the research, about effectiveness of reference groups from micro factors like advertising, brokers and geographical place of stock exchange is refused in level of meaning , and is confirmed by history of returning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Reference Groups
  • Regional Stock Exchange
  • Stock exchange