اندازه‌گیری کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران: UNQUAL در برابر UNPERF

نویسندگان

چکیده

مسائل کیفیت خدمات(ابعاد و سنجش آن) ممکن است از یک کشوری به کشور دیگر و از یک صنعتی به صنعت دیگر فرق کند. بنابراین این موضوع کاملاً ضرروی است که معیارهایی از کیفیت خدمات ایجاد شوند که متناسب با کشور و فرهنگ جایی باشد که خدمات در آن عرضه می‌شود .هدف این مقاله ارائه مدلی برای اندازه گیری کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران و سپس آزمون این مدل سنجش در دانشگاه تهران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین مرکز علمی- آموزشی- تحقیقاتی کشور (به عنوان نماد دانشگاه مادر و تحصیلات تکمیلی) می‌باشد. برای دستیابی به این هدف محققین سعی دارند تا به دو پرسش زیر جواب دهند:
1. آیا SERVPERF (مدل عملکرد کیفیت خدمات: P) ابزار سنجش بهتری از SERVQUAL (مدل شکاف کیفیت خدمات :E- P) یا برعکس؟
2. آیا ابعاد مدل برای دانشگاه‌های ایران مناسب است و می‌توان این ابزار را بکار گرفت؟ و به عبارت دیگر آیا ما به ابزار دیگری برای سنجش کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران نیاز داریم؟
ابعاد کیفیت خدمات از طریق تکنیک طوفان مغزی و مرتب‌سازی بدست آمد. براساس نتایج این مرحله از تحقیق، محققین یک پرسشنامه ای مشتمل بر 60 سئوال برای سنجش ادارکات و انتظارات دانشجویان درباره کیفیت خدمات دانشگاه در قالب 4 بعد طراحی نمودند. پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه تهران توزیع گردید و سپس دو مدل کیفیت خدمات یعنی SERVPERF (مدل عملکرد کیفیت خدمات:P) و SERVQUAL (مدل شکاف کیفیت خدمات:E- P) را با استفاده از دو تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی ملاک و آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و نهایتاً با توجه نتایج دو مدل، مدل SERVPERF مدل بهتری برای سنجش کیفیت خدمات بدست آمد و در نهایت نیز تاثیر کیفیت خدمات بر روی معدل تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Purpose- The concerns of service quality may differ from one country to another and from one industry to another. It is therefore crucial to develop measures of service quality that are pertinent to the country and culture where the service is offered. This paper proposes developing a measure of service quality in the Iran and then testing this measure in university of Tehran as a oldest and largest scientific, educational and research center of the country which is called the "Mother University" and the "Symbol of higher education of the country".
For attain this purpose we attempt to answer two questions:
1. Is SERVPERF model better then SERVQUAL (gap) model or vise versus?
2. Is dimension of model suitable for universities of Iran or we must adapt these instrument? In other word do we need alternative method of measuring service quality in university of Iran?
The components of service quality were developed through a brainstorming and sorting exercise. Based on the results of this survey, the authors developed a 60-item (30-items evaluate student's perceptions and 30-items evaluate student's expectations) questionnaire comprising the four dimensions. then two model introduced UNQUAL and UNPERF. the first is based on disconfirmation definition of service quality(gap model) and other is based on measurement of performance. The questionnaire was distributed to students of University of Tehran. Factor analysis of the responses resulted in four dimensions. The reliability and predictive validity of these dimensions were confirmed. Finally data subjected to regression analysis.
Factor analysis resulted in four dimensions: Responsiveness, Empathy, Administrative, and Reliability and assurance elements. The empirical analysis indicated that UNPERF four-factor structure with 23 items resulted in more reliable estimations, greater criterion and construct validity, greater explained variance, and consequently a better fit.
This paper emphasizes the need to customize measures of service quality to different industries and countries. This is particularly important for Education services. This paper also provides guidelines for Universities managers in the Iran on which dimensions of service quality they should emphasize in order to retain their customers (students) and attract new ones. This paper has important research implications on the dimensions of service quality in Iran especially in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Measurement
  • Service quality
  • University of Tehran
  • UNPERF
  • UNQUAL