بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق رابطه بین پنج ویژگی‌کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع بودن و محافظه‌کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق از تاثیر ویژگی‌های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی خبر می‌دهد. با کنترل متغیر‌های اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی) نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگی‌های کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می‌کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است. اما بین محافظه‌کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی‌داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigates the relation between earning attributes: persistance, predictability, value relevance, timeliness, and conservatism and cost of equity in firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Foundinges provides evidence on that the cost of equity affected by earning attributes. Having controlled firm size, book to market value ratio of stock and variation coefficient of earnings, the results show that there is statistical significant relation between earning attributes: persistance, predictability, value relevance, timeliness and cost of equity. But the relation between conservatism and cost of equity is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • cost of equity
  • persistence
  • Predictability
  • timeliness
  • value relevance