آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال‌های 1368 تا 1383 بررسی می‌شود. در تحقیق حاضر از روش‌های آماری همبستگی سری‌های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل‌های خطی پذیرفته در جهت قیمت‌گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین مدل‌های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد.
مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper investigate the validity of linear information model by using the sample of Iranian companies between 1368- 1383.
In this research using time series and Regression method, seven parameter of liner information methods introduced by Ota (2001) have been estimated.
Then by using residual income valuation model, accepted linear information models have been used in valuation. The results show that some information models are suitable with existent theory in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal earning
  • Linear information model