تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک

نویسندگان

چکیده

انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می‌شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک‌های مطلوب و نامطلوب می‌باشد. آن‌چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه‌گیری آن مهم است، ریسک‌های نامطلوب و اندازه‌گیری آنها می‌باشند. یکی از روش‌های اندازه‌گیری این‌گونه ریسک‌ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص‌های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می‌شود. هدف اصلی تحقیق ارائه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه‌گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه‌گذاری بر روی سهام پرتفولیو می‌باشد. در این مقاله ابتدا از روش‌های پارامتریک نظیر روش‌های واریانس- کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم‌چنین اوزان بهینه سرمایه‌گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می‌دهد که، سرمایه‌گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه‌گذاری را به سهم سرمایه‌گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه‌گذاری را به سهم سرمایه‌گذاری غدیر اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARCH & GARCH models
  • Conditional minimization
  • Stress losses
  • Value at Risk