بررسی تأثیر سازه‌ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسندگان

چکیده

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت‌های سهامی ارائه می‌دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت‌ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه‌های بدهی‌ها شناسایی می‌کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت‌ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی‌ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می‌دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت‌ها ارائه می‌دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت‌ها می‌باشد. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 الی 1383 جمع‌آوری گردید. با به‌کار‌گیری مدل رگرسیون داده‌های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی‌داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می‌یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می‌یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می‌باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت تنها متغیری می‌باشد که دارای تأثیر کوتاه‌مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می‌باشد و تأثیر آن بر دوره‌های دیگر تسری پیدا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The theory of capital structure offers two competing models of financing decisions. In the trade-off model, firms identify their optimal leverage by weighting the costs and benefits of debts. In the pecking order model, firms finance new investments first with retained earnings, then with debts, and finally with outside equity. The empirical literature provides conflicting assessments about how firms choose their capital structures. We investigate the effect of delayed variables and factors that affect firm's leverage changes. For this purpose, we gathered data from 164 firms in Tehran Stock Exchange, during 1379-1383 years. Using panel data regression model, our results indicate that firm's past profitability has strong influence on their market leverage, and this effect last for over two years. Also, firm's past financial deficits have strong influence on their book leverage, and this effect last for over two years. The effect of stock returns on book leverage, last only for over one year. The market-to-book ratios of assets have short-run effect on market leverage as well as book leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Financial Leverage
  • Market values
  • Past information
  • Profitability