تاثیر ویژگی‌های موسسه‌ی حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی از دیدگاه شرکای موسسه‌های حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق مزبور از نوع توصیفی- کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده‌های لازم گرد‌آوری شده و از طریق فرض‌ها و روش‌های آماری، مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد، تخصص صنعتی موسسه‌ی حسابرسی، کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دعاوی حقوقی صاحب‌کار و تنگناهای فرآیند گزارش حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که شهرت موسسه‌ی حسابرسی، استقلال حسابرسان موسسه‌ی حسابرسی و شهرت صاحب‌کار در تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Many Studies have been conducted on the audit services in the United States, United Kingdom, and Australia. But to date very few have focused on other countries. This paper studies the market for audit services in Iran. The finding indicate broad similarities in the market for audit services in Iran and countries Previously studied. The objective of this study is to understand how the effect of these factors (Industry Specialization, Audit Firm Reputation, Auditor Independence, Quality of Audit Report, Client Litigation, Stresses of Audit Report, and Client Reputation) identified by prior research on audit fee. Most prior studies have attempted to understand external auditors ranking about the importance of this factors.
The results indicate that audit fee is influenced by Industry Specialization, Quality of Audit Report, Client Litigation, and Stresses of Audit Report. But Audit Firm Reputation, Auditor Independence, and Client Reputation don't have impact on the audit fee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit firm reputation
  • Client litigation stresses of audit report
  • Industry specialization
  • Quality of audit report