نویسنده = دکتر ایرج نوروش
تعداد مقالات: 11
11. ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376

حمیدرضا فیالی؛ دکتر ایرج نوروش