ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی کاربرد آنتروپی اقلام ترازنامه به عنوان یکی از ابزار بررسی های تحلیلی می پردازد. بررسی های تحلیلی بر کارآرایی و مؤثر بودن عملیات حسابرسی تأثیر عمده دارند. آنتروپی اقلام صورتهای مالی یکی از تکنیکهای جدیدی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط تحلیلگران و متعاقب آن در بررسی های تحلیلی توسط حسابرسان به کارگرفته می شود. این مقاله قصد دارد به توصیف ارتباط بین آنتروپی اقلام ترازنامه و میزان اصلاحات ناشی از حسابرسی بپردازد. این مقاله خالصه ای از گزارش یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش مشخص شد که بین آنتروپی برخی از اقلام ترازنامه و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش واقعی بوده و جهت آزمون آنها از روشهای آماری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study is concerned with the applicability of entropy of financial statements' elements as an approach to analytical review procedures. Analytical procedures are an integral part of any audit conducted in accordance with Generally Accepted Auditing Standards. And accordingly, its use as a method of collecting audit evidence could improve both efficiency and effectiveness of anaudit.
The objective of this study was to determine whether any relation exist between the entropy of financial statement elements and audit adjustments. To test the research hypotheses, the financial
information of sample companies were extracted and correlated with corresponding audit adjustments. The results indicated a statistically significant relationship between entropy of certain financial statement elements and subsequent audit adjustment.
The findings of this study could be of interest to the audit profession, especially in the design and use of analytical review procedures in the audit process