ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام

نویسندگان

چکیده

با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پر رنگ تر شده است. در این میان رقابت بین دو دسته معیار ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت توجیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا برتری معیار ارزش افزوده نقدی از لحاظ تبیین بازده سهام نسبت به دو معیار سنتی سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی در صنایع انتخابی بررسی می شود. سپس با استفاده از آن معیار علل و شرایطی که باعث شده عملکرد شرکت های فعال در هر صنعت مناسب یا نامناسب شود بررسی خواهد شد. دوره زمانی تحقیق حاضر. سال های 1382-1378 را در بر می گیرد. تعداد نمونه های انتخابی 10 شرکت می باشد.
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد که :
1. از بین چهار صنعت انتخابی. تنها دو صنعت وسایط نقلیه و کانی های غیر فلزی عملکرد خوبی داشتند. در سطح کل شرکت های انتخابی نیز تاثیر عملکرد بد صنایع دارو و مواد غذایی. در بین عملکرد خوب دو صنعت وسایط نقلیه و کانی غیر فلزی محسوس نبوده از این رو عملکرد در سطح کل شرکت ها نیز خوب ارزیابی گردید.
2. به غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسایط نقلیه در بقیه صنایع و در کل شرکت های نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سلانه سهام تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To the expansion of capital markets, the role of performance measures in firms’ performance reflection also has been bolded by their information content. In this middling, researchers have considered the competition between two group of performance measures, that is, traditional measures and value-based measures, in justifying stated firms performance. In this research, firstly, We want to show that in the selected industries, cash value added(CVA) in explaining annual stock return relative to operating profit(OP) and operating cash flow(OCF) is superior then, We will examine reasons and conditions made firms performance in each industry is good or bad The time period and number of samples respectively is 1378-1382,110 company in four industry: Nutrition, Chemical, Automobile and nonmetal minerals.
Current research results show:
1. the among four industry, two industry performance of Automobile and non- metal minerals were good, and in level of the selected firms totals is too. 2. by the exception of Chemical and Automobile industries, the existence of significant relation between cash value added and annual stock return, in other industries and in level of the selected firms’ totals verified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual Stock Return
  • Cash Value Added (CVA)
  • Operating Cash Flow (OCF)
  • Operating Profit (OP)
  • performance measurement
  • Relative Information Content