دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 442، دی 1383 (38)