سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله مورد تحقیق (80-70) در مورد آن ها قابل دسترسی بود انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربوط به 17 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتا از روش گزینش دنباله ای متغیرها تحت عنوان حذف پسرو جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t , f صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده. بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از 17 متغیر پیش بینی کننده هشت متغیر باقی مانده در آخرین گام مجموعا توانایی تبیین بیش از 85 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main goal of this article is to investigate the usefulness of accounting variables in assessing the systematic risk in accepted corporations in Tehran Stock Exchange. In order to achieve this goal, 40 firms with available information in a period of 11 years (13 70-
1380) were chosen. Then, the information regarding 17 independent variables were gathered and the systematic risk was measured as the dependent variable. Two statistical techniques, simple regression and multiple regressions, were used to test the hypothesis and finally, “backward elimination method” was employed to find the optimum model.
The significance of the models was tested according to T-Test and F- test. To assure the lack of autocorrelation between the variables and residuals, the Durbin-Watson test was used and the results of the achieved model were compared with other selected variable methods such as “forward selection” and “stepwise regression technique”. By using simple regression analysis, the results showed that, there is a significant relationship between financial leverage, operation leverage, current ratio, debt ratio, return on asset and the systematic risk.
With respect to the design of the model, it was concluded that among the 17 predicted variables, 8 variables remaining in the last step of the backward elimination method, accounted for more than %85 of variations of the systematic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting variables
  • Financial ratios
  • systematic risk
  • Tehran Stock Exchange