بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی

نویسندگان

چکیده

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. برخی از صاحب نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و هدف های گزارش گری مالی بر این باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن می توان جریان ها نقدی را پیش بینی نمود.
هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی عملیاتی بنگاه های اقتصادی را پیش بینی نمود. با توجه به نظریه ها اقتصادی. مالی و حسابداری و پژوهش های انجام شده سه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با متغیرهای 1) سود حسابداری 2) جزء نقدی و مجموع اقلام تعهدی و 3) جزء نقدی و اجزای تعهدی سود حسابداری طراحی گردید. با استفاده از داده های 71 شرکت عضو نمونه آماری که به شش گروه تقسیم شده اند. فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت ها. همه ضرایب متغیرهای مورد استفاده در سه مدل مذکور معنی دار می باشند. در سطح گروه های مختلف. فقط برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل سوم معنی دار نبودند. در مجموع یافته های این تحقیق با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و هم چنین نظریه برتری توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی نسبت به جریان های نقدی هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Accruals and Components of Accruals
  • Omponents of Accounting Earning
  • Predicting Operating Cash Flow