مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارایه الگوی مناسب

نویسندگان

چکیده

پاسخ گویی سازمان ها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. در این راستا یکی از اجزاء مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی شعب بانک در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با روش های مختلفی انجام می شود. در صورتیکه نتایج اندازه گیری کارایی با روش های مختلف متفاوت باشد انتخاب الگوی مناسب برای سنجش کارایی شعب بانک اهمیت دارد.
این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها. روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی 142 شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش 142 شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید. مد ل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Accountability of organizations is accomplished through performance evaluations, reports or operational audits. One of the important part of performance evaluation is efficiency measurement. The efficiency evaluation of the bank branch is accomplished differently in the fields of accounting, economics and management. Hence, if the result obtained from the application of different methods are different, selection of an appropriate methods will gain importance.
In the present study the efficiency of 142 branches of Tejarat Bank was evaluated employing the three methods of DEA / SFA and ACC. A dual comparison of rankings performed by the above three methods revealed a significant difference between the current ranking of the above bank and those obtained in the present study . Furthermore among the three models applied , DEA was found to be the most appropriate model for evaluating the efficiency of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bank branch
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • efficiency measurement
  • Financial Ratios(ACC)
  • Performance Assessment
  • Stochastic Frontier Analysis(SFA)