استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

نویسندگان

چکیده

اهمیت اطلاعات در پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی باشند که ارتباط معنی دار با بازده سهام دارند. این اطلاعات می تواند به دو دسته اطلاعات مالی که قابل استخراج از صورت های مالی بوده و اطلاعات غیر مالی تقسیم شود. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیر مالی هر دو بر بازده سهام موثر هستند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده سهام می پردازد،و در این تحقیق شش متغیر اطلاعات مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در یک دوره دو ساله و برای سال های 1381 و 1382 است . جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. فنون آماری در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها، مقایسه میانگین تحلیل همبستگی و رگرسیون است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده سهام همبستگی وجود دارد. ضمنا شرکت های موفق بازده بیش تری نسبت به شرکت های ناموفق کسب کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The potentinal role of predictive value of certain information in predicting stock returns have been the main issue that motivated researchers the make studies in order the find out about variables having significant relation to stock returns. These kind .of information content variables could be classified into two categories, financial and nonfinancial. The results of most type of these studies made by different researchers show that both financial and nonfinamcial information have significant effects on stock retrns.
This paper also examines the relationships of stock returns and of both financial and nonfinancial measures. In this study six financial and nonfinancial variables have been selected tp examine their relationship with stock returns. In a cross-sectinal study we seleted all of the companies listed in Tehran stock Exchange during a two years period of 1381 and 1382 as our samples. We made use of mean return, regression and correlation of the variables the stock returns in order the test our hypotheses.
The results of our study, as well as previous researches’ results, show that there is significant relationship between financial and nonfinancial variables and of stock returens. The results also show that the winner firms have more returns than that of loser ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loser Firms
  • Non Financial information
  • Number of Purchasers
  • Trade Volume Transaction Turnover
  • Winner Firms