دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 438، مهر 1383 (37)