بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی. سود قبل از بهره و مالیات. جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. بر اساس این معیار. ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:
1) بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و 2) هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. بنابراین. تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می شود تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته می شود. هدف از این تحقیق. بررسی میزان همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام شرکت ها (MV) و مقایسه آن با میزان همبستگی دو شاخص دیگر مهم حسابداری یعنی سود قبل از بهره مالیات و جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت ها است. به عبارت دیگر. آیا ارزش افزوده اقتصادی نسبت به دو شاخص دیگر قادر به توصیف بهتر ارزش بازار سهام شرکت ها است؟ به منظور پاسخ گویی به این سوال نمونه ای تصادفی به تعدادی قابل قبول از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اخذ و آزمون های آماری لازم به اجرا درآمد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کم تری با ارزش بازار دارد. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج حاصله از تحقیقات بیدل و همکارانش مطابقت کاملی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Some researchers believe that the Economic Value Added (EVA) is the best measurement for firms’ performance evaluation. On the other hands, Biddle’ research shows that although EVA may be better than Cash From Operations (CFO), but some accounting performance evaluation measurements as Earning Before Interest and Taxes (EBIT) may outperform EVA. This paper is aimed to determine the correlation coefficients among the Economic Value Added (EVA), Earning Before Interest and Taxes (EBIT), Cach From Operations (CFO), and Share Market Value (MV). In order to determine the correlation coefficients and test the ability of EVA measure and compare it to EBIT and CFO, we have implemented an empirical study in the Tehran Stock Exchange (TSE). Results of the research (at the confidence level of 95% and using 221 year-company data from the TSE) clearly show that although EVA is more correlated to firms’share market values than CFO, but EBIT outperforms EVA. In the other words, the results completely confirm the results of Biddle’s research. It means that although EVA is a good economic measurement but it may be outperformed by some accounting measures as EBIT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cach From Operations CFO)
  • Earning Before Interest and Taxe (EBIT)
  • Economic Value Added (EVA)
  • Share Market Value (MV)
  • TSE