بررسی نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نقش ارقام تعهدی بر روی روابط سود و جریان های نقدی در هنگام سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ارقام تعهدی که سود حسابداری را از جریان های نقدی متمایز می کنند. در شرایطی که 1) دوره اندازه گیری متغیرهای سود و جریان های نقدی کوتاه باشد و 2) میزان تغییرات در سرمایه در گردش شرکت ها زیاد باشد. اهمیت بیشتری پیدا می کنند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که اندازه شرکت ها دارای تاثیر معنی دا بر روی روابط سود و جریان های نقدی با بازده سهام هستند. اما تاثیر نوع صنعت بر روی متغیرهای نقدی و تعهدی مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper investigates the role of accruals on cash flow and profit relations in performance measurements of accepted firms at TSE. Generally, Management has some discretion over recognition of earnings. Therefore earnings will become less reliable and “Cash flows” would be more preferable. On condition that 1) the measurement period of cash flow and profit variable is short or 2) the changes in the firm’s working capital is great, those accruals that separate accounting profits from cash flows achieve more importance.
The results prove that the firm’s size has significant effect on the relation between earnings, cash flows and stock returns. However, the effect of industry type on the relation between earnings, cash flows and stock returns is yet unknown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • capital market
  • cash flows
  • Firm’s Size
  • Industry Type
  • performance measurement
  • Profit