تاثیر ارایه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران

نویسندگان

چکیده

هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها. حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذار است. برای رسیدن به این هدف. باید تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ شود. یکی از پارامترها و معیارهایی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری از آن بهره می برند. اطلاعات حسابداری منتشر شده توسط شرکت هاست. امروزه حسابداری و گزارش گری اجتماعی شرکت ها. به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است که در صورت اجرا می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری. از جمله سرمایه گذاران قرار دهد.
هدف تحقیق حاضر. بررسی این موضوع است که اگر اطلاعات حسابداری اجتماعی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. در تصمیم گیری آنها موثر خواهد بود یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است میزان این تاثیر را برآورد و مشخص کنیم.
یافته های تحقیق نشان می دهد که گزارش گری اطلاعات حسابداری اجتماعی تاثیری ما بین 26 تا 38 درصد. در تصمیمات سرمایه گذاران خواهد گذاشت. به عبارت دیگر می توان گفت که اطلاعات حسابداری اجتماعی در تصمیمات سرمایه گذاری افراد موثر است. اما میزان این تاثیر چندان قابل توجه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Investing in company’s stock aims to maximize profits and the well-being of the investor. In order to reach this end, appropriate investment decisions must be adopted. One of the parameters and criteria used by investors in decision-making is the accounting information published by companies. Today, social accounting and reporting of companies is considered as an important approach in accounting, which can provide precious information to those who benefit form accounting information including the investors.
The objective of the present research is to find out whether the social accounting information provided to the investors, will affect their decision making or not and if it does, how much will the extent of this effect be.
The research findings show that reporting social accounting information will have between 26% to 38% effect on the decisions of investors. In other words, it can be said that social accounting information is effective in decisions of the investors, however, the degree of this effect is not important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • considerable effect
  • decision-making
  • Investors
  • investors’ decision-making
  • Social accounting