نویسنده = �������������� ������ ����������
شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم

دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 161-180

10.22059/acctgrev.2021.313117.1008463

زهره میرمحمدی؛ عبدالرضا تالانه


محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 435-460

10.22059/acctgrev.2017.60854

عبدالرضا تالانه؛ مرضیه کاظمی


مدیریت بهینۀ سرمایۀ در گردش و ثروت سهامداران

دوره 21، شماره 2، تیر 1393، صفحه 127-150

10.22059/acctgrev.2014.51721

محمد تشکری جهرمی؛ یوسف احدی سرکانی؛ عبدالرضا تالانه


محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم

دوره 19، شماره 3، مهر 1391، صفحه 99-118

10.22059/acctgrev.2012.73241

فرزانه فولاد؛ احمد یعقوب نژاد؛ عبدالرضا تالانه


محرک‌های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار

دوره 18، شماره 63، اردیبهشت 1390، صفحه 36-69

عبدارضا تالانه؛ غزال مرتضائی شمیرانی


سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385

محسن دستگیر؛ عبدالرضا تالانه


حسابداری منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، تیر 1373

عبد الرضا تالانه؛ امیر پوریانسب


گزارش دهی مالی به کارکنان

دوره 2، شماره 3، دی 1372

امیر پوریانسب؛ عبدالرضا تالانه