نقش سود، ارزش دفتری، و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاددار تهران 1383-1370

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش سود و ارزش دفتری در ارزشیابی حق مالکانه می‌پردازد و در تحلیل‌ها از داده‌های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 استفاده می‌کند. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری سهم در ابتدای دوره، که هردو بر مبنای هر سهم اندازه‌گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم‌زدائی شده‌اند، این تحقیق شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتری حق مالکانه، به عنوان معرف ارزش اختیار واگذاری برای شرکت‌های گزارش کننده زیان فراهم می‌کند. این نتایج در برابر تجزیه و تحلیل‌های حساسیت پایدار هستند.
این تحقیق از دو جنبه در ادبیات حسابداری مشارکت می‌کند: اول، شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود در یک بازار نوظهور فراهم می‌کند؛ و دوم، توانسته است با به کارگیری معیاری برای تعیین ارزش اختیار واگذاری در تحلیل‌ها، نقش اختیار واگذاری را برای متغیر ارزش دفتری سهم تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper empirically investigates, in an emerging market, the role of earnings and book value in equity valuation and uses in the analyses a sample data of 226 Iranian manufacturing firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1991 to 2004. Employing after-tax earnings and beginning-of-year equity book value, both on a per share basis and deflated by the General Consumer Price Index, the paper provides evidences on the negative price-earnings relation and on the role of equity book value as a proxy for the abandonment option value when the firms report losses.
Our work contributes in the market-based accounting literature at least in two ways: first, it provides evidence on the equity valuation research in an emerging market with the findings of negative price-earnings relation; and second, it is able to detect the abandonment option role of equity book value by applying in the analysis a proxy for the abandonment option value available to stockholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abandonment Option
  • earnings
  • Equity Book Value