دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، 1398 
لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

صفحه 570-594

10.22059/acctgrev.2020.278084.1008146

محمد کاشانی پور؛ محمد علی آقائی؛ داود محسنی نامقی