دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، 1398 
2. آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود

صفحه 499-516

عباس خداپرست سالک معلمی؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن‌پرست


3. گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار

صفحه 517-543

المیرا صهبای قرقی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ امیرمحمد فکور ثقیه


4. تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر مالی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت: آزمون نظریه دیگرگزینی

صفحه 544-569

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ مسعود مسعود محمدپور زنجانی محمدپور زنجانی؛ آرزو پرویزی


5. لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

صفحه 570-594

محمد کاشانی پور؛ محمد علی آقائی؛ داود محسنی نامقی


6. مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

صفحه 595-614

گلشن محمدی خانقاه؛ پرویز پیری؛ غلامرضا منصورفر