تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر مالی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت: آزمون نظریه دیگرگزینی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه، زنجان، ایران.

2 کتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه، زنجان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه، زنجان، ایران

چکیده

هدف:باور عمومی بر این است که هر انسانی به‌طور طبیعی، منافع خود را مقدم بر منافع دیگری می‌داند، یعنی به‌طور غریزی و ناخودآگاه، مزایای شخصی خود را دنبال می‌کند. با این حال، طبق نظریه دیگرگزینی، زن‌ها به‌علت ویژگی‌های اخلاقی متفاوت، اولویت خود را در منافع دیگران می‌بینند و به‌دلیل در نظر گرفتن منافع و حقوق دیگران در مقوله مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بهبود آن را موجب می‌شوند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌هاست.
روش:به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، 131 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 91 تا 96 انتخاب شد. تنوع جنسیتی با استفاده از سه متغیر جانشین حضور عضو زن‌ در کمیته حسابرسی، 2. هیئت‌مدیره و 3. مدیر مالی سنجیده شده است. فرضیه‌های پژوهش نیز با استفاده از تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی آزمون شدند.
یافته‌ها:نتایج تجربی پژوهش نشان داد که حضور عضو زن در کمیته حسابرسی، هئیت‌مدیره و سمت مدیر مالی، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها دارد که این یافته در راستای نظریه دیگرگزینی است.
نتیجه‌گیری:بر اساس یافته‌های پژوهش، حضور عضو زن در شرکت، به‌علت داشتن ویژگی‌های شخصیتی متفاوت، محیطی را فراهم می‌کند که شرکت در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام نهد و ارزش‌های فراسازمانی را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Diversity within Audit Committee, Board of Directors and Chief Financial Officer and Disclosure of Corporate Social Responsibility: An Altruism Theory Test

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abdi 1
  • Mahdi Kazemiolum 2
  • Masoud Mohammadpoorzanjani 3
  • Arezou Parvizi 4
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Roozbeh Higher Education Institute, Zanjan, Iran.
2 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University , Hamadan, Iran.
3 MSc. Student, Department of Financial Management, Roozbeh Higher Education Institute, Zanjan, Iran.
4 MSc. Student, Department of Financial Management, Roozbeh Higher Education Institute, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Objective: It is widely believed that every human being naturally considers his or her own interests to be the priority of others, that is, instinctively and unconsciously pursuing his or her own benefits. However, according to Altruism theory, women, due to their different ethical characteristics, prioritize the interests of others and may improve it by taking into account the interests and rights of others in terms of social responsibility. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of gender diversity on corporate social responsibility.
Methods: For this purpose, 131 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2017 were selected and to measure gender diversity, three variables of gender presence of female member in 1. Audit Committee, 2. Board of Directors and 3. Chief financial officer were used. To test the research hypotheses, regression analysis with panel data was used.
Results: The empirical results of the research show that the presence of a female member in the audit committee, board of directors and the position of chief financial officer had a significant and positive impact on disclosure of corporate social responsibility, which is in accordance with the aims of the theory of Altruism.
Conclusion: Based on research findings, the presence of a female representative in a company would provide an environment in which the company would take steps towards social responsibility and meet the supra-institutional values, due to principle's superior talent and her senior management competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruism theory
  • Audit committee
  • Board of directors
  • Gender diversity
  • Social responsibility
اسدزاده، احمد؛ میرانی، نینا؛ قاضی‌خانی، فروغ؛ اسمعیل‌درجانی، نرجه؛ هنردوست، عطیه (1396). بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران. زندرتوسعهوسیاست، 8(3)، 359- 381.
ایمانی‌برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی‌علوم، مهدی (1396). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتة حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسیِ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 24(3)، 303- 322.
ایمانی‌برندق، محمد؛ کاظمی‌علوم، مهدی؛ عبدی، مصطفی (1397). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر احتمال وجود ضعف در کنترل‌های داخلی. حسابداریارزشیورفتاری، 3(5)، 263- 285.
برزگر، قدرت‌اله (1392). مدلیبرایافشای مسئولیتاجتماعیشرکت‌هاوارتباطآنباعملکردمالی.رساله دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
برزگر، قدرت‌اله؛ حسن ‌نتاج‌کردی، محسن؛ ملکی، دنیا (1398). بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی،26(1)، 19- 38.
حساس‌یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت‌اله (1391). مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادیم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری. حسابداریمدیریت، 7(3)، 109- 133.
حسینی، سید علی؛ امجدیان، فتانه (1396). بررسی رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام. دانشحسابداری، 8(1)، 75- 105.
حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان‌فر، علی؛ مرادی، گلمراد (1391). بررسی تأثیر نگرش‌های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه.دوفصلنامهجامعهشناسیاقتصادیوتوسعه، 2، 79- 114.
صادق‌فسایی، سهیلا؛ کلهر، سمیرا (1386). ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه. پژوهشزنان، 5(2)، 5- 28.
طهماسبی، هامون (1394). مسئولیت اجتماعی سازمان‎ها، یک الزام در مسیر توسعه پایدار. همایشمسئولیتاجتماعیبنگاه‌هایاقتصادی، ۱۰ شهریور.
کاظمی‌علوم، مهدی؛ ایمانی‌برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی (1398). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت سود. دانشحسابداری، 10(1)، 137- 168.
کیوانلو، احسان؛ بابائی، علیرضا؛ بابائی، محمد (1394). رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.ماهنامهبورس، 128- 129.
مام‌صالحی، پرویز؛ اسکندرلی، طاهر (1398). تنوع جنسیتی اعضای هیئت‎مدیره و ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها. پژوهش‌هایتجربیحسابداری، 8(32)، 351- 368.
مشبکی، اصغر؛ خلیلی‌شجاعی، وهاب (1389). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها. جامعه‌شناسیکاربردی، 21(4)، 37-56.
مهرانی، کاوه؛ نرگسیان، عباس؛ گنجی، کیانوش (1395). بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفه حسابرسی. بررسی‏‌هایحسابداریوحسابرسی،23(1)، 97-116.
 نمازی، محمد؛ مقیمی، فاطمه (1397). تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‎ها در صنایع مختلف. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 25(2)، 289- 310.
 
References
Alonso-Almeida, A., Perramonb, M., & Bagur, J. (2015). Women managers and corporate social responsibility (CSR) in Spain: Perceptions and drivers. Journal of Women's Studies International Forum, 50, 47–56.
Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Disclosure: An analysis of Australian Firms. Australian Accounting Review, 27(4), 400-420.
Asadzadeh, A., Mirani, N., Ghazikhani, F., Esmaeildarjani, N., & Honardoust, A (2017). Investigating the role of employment and education of women on economic growth in Iran: Gravitational search algorithm and Firefly algorithm approach. Women in Development and Politics, 15(3), 359-381. (in Persian)
Barber, B. M., & Odean, T (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly journal of Economics, 116(1), 261-292.
Barzegar, GH. (2013). A Model for Disclosure of Corporate Social Responsibility and its Relationship to Financial Performance. Ph.D. in Accounting, Allameh Tabataba'i University. (in Persian)
Barzegar, GH., Hasannatajkordi, M., & Malaki, D. (2019). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Corporate Social Responsibility Disclosure. Quarterly Journal of The Iranian Accounting & Auditing Review, 26(1), 19-38.
(in Persian)
Bernardi, R.A., Bean, D.F., & Weippert, K.M. (2002). Signaling Gender Diversity through Annual Report Pictures: A Research Note on Image Management. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(4), 609- 616.
Bilimoria, D. (2000). Building the business case for women corporate directors. In R. J. Burke and M.C. Mattis(Eds.). Women on corporate boards of directors: International challenges and opportunities(25–40). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Boulouta, I. (2013). Hidden connections: The link between board gender diversity and corporate Social performance. Journal of Business Ethics, 113(2), 185-197.
Cardebat, J.M., & Sirven, N. (2010). What corporate social responsibility reporting adds to financial return? Journal of Economics and International Finance, 2(2), 020-027.
Carter, D.A., Simkins, B.J., & Simpson, W.G. (2003). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. Financial Review, 38(1), 33–53.
Chen, Y., Eshleman, J., & Soileau, J. (2016). Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses. Advances in Accounting, 32(1), 65-90.
Croson, R., & Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. Journal of Economic, 47(2), 1-27.
Daily, C. M., Certo, S. T., & Dalton, D. R. (2000). Research notes and communications: International experience in the executive suite: the path to prosperity. Strategic Management Journal, 21, 515-523.
Dickinson, D. L., & Tiefenthaler, J. (2002). What is fair? Experimental evidence. Southern Economic Journal, 69(2), 414-428.
Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, 193-209.
Godfrey, P. C., Hatch, N. W. (2007). Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st Century. Journal of Business Ethics, 70, 87–98.
Goss, A. & Roberts, G.S. (2011). The Impact of Corporate Social Responsibility on the Cost of Bank Loans. Journal of Banking and Finance, 35(7), 1794–1810.
Gray, R., Kouhy, R. & Lavers, S. (1995). Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting By UK Companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8(2), 78–101.
Gul, F.A., Srinidhi, B., Ng, A.C. (2011). Does gender diversity improve the informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics, 51(3), 314-338.
Haghihgatiyan, M., Hashemiyanfar, A., & Morady, GH. (2012). The Effect of Religious Attitudes on Employees' Social Responsibility: Case Study of Kermanshah Oil Company. journal of Sociology of Economics and Development, (2), 79-114. (in Persian)
Hambrick, D., Cho, T., & Chen, M. (1996). The influence of top management team heterogenenity on firm, competitive moves. Administrative Science Quarterly, 41, 659-684.
Hasasyegane, Y., & Barzegar, GH. (2013). Theoretical Foundations of Corporate Social Responsibility and Research Paradigms in Professional Accounting. Management Accounting, 7(3), 109-133. (in Persian)
Hatchman, B. G. (2009). Women.s gender role attitudes, career salience and paid work family conflict. (Doctoral dissertation), Auburn University.
Hossain, M., Perera, M.H.B., & Rahman, A.R. (1995). Voluntary Disclosure in the Annual Reports of New Zealand Companies. Journal of International FinancialManagement and Accounting, 6(1), 69–87.
Hosseini, S.A., & Amjadian, F. (2017). Relationship between Corporate Social Responsibility and Crash Risk of Stock Price. Journal of Accounting Knowledge, 8(1), 75-105.
(in Persian)
Huang, J., & Kisgen, D.J. (2013). Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics, 108(3), 822–839.
Huse, M., & Solberg, A. (2006). Gender-Related Boardroom Dynamics: How Scandinavian Women make and can make Contributions on Corporate Boards. Women in Management Review, 21(2), 113-130.
Huse, M., Nielsen, S., & Hagen, I. (2009). Women and Employee Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics, 22(9), 222 – 221.
Hyun, E., Yung, D., Jung, H., & Hong, K. (2016). Women on Boards and Corporate Social Responsibility. Journal of Sustainability. 8(4), 300. doi:10.3390/su8040300.
Imani Barandagh, M., Abdi, M., & Kazemi Olum, M. (2017). Investigating the Impact of Gender Diversity in the Audit Committee on the Audit Fees of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of The Iranian Accounting & Auditing Review, 24(1), 303–322. (in Persian)
Imani Barandagh, M., Kazemi Olum, M., &, Abdi, M. (2017). The Investigation of Gender Diversity’s Impact on The Directors Boards on the likelihood of Internal Control Weaknesses. Iranian journal of Value & Behavioral Accounting, 3 (1), 263-285.
(in Persian)
Kark, R. (2004). The transformational leader: who is(s)he? A feminist perspective. Journal of organizational change management, 17(2),160-167.
Kazemiolum, M., Imanibarandagh, M., & Abdi, M. (2019). Investigating the Impact of Gender Diversity on the Board of Directors and the Audit Committee on the Earnings Quality. Journal of Accounting Knowledge. Articles ready for publication.(in Persian)
Keller, A.C., Smith, K.T., & Smith, L.M. (2007). Do Gender, Educational Level, Religiosity, and Work Experience Affect the Ethical Decision-making of U.S. Accountants? Critical Perspectives on Accounting, 18, 299-314.
Keyvanlo E., Babaei A., Babaei, M. (2015). The Relationship between Social Responsibility and Financial Performance in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Journal of stock Exchange, 128-129. (in Persian)
Klein, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, 33(3), 375–400.
Kruger, P. (2009). Corporate social responsibility and the board of directors. Working Paper (Job Market Paper). Toulouse School of Economics, Toulouse, 31 May 2010.
Leftwich, R.W., Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1981). Voluntary Corporate Disclosure: The Case of Interim Reporting. Journal of Accounting Research, 19(Supplement), 50– 77.
Li, J., Mangena, M. & Pike, R. (2012). The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure. British Accounting Review, 44(2), 98–110.
Li, J., Pike, R. & Haniffa, R. (2008). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK firms. Accounting and Business Research, 38(2), 137–159.
Mamsalehi, P., & Eskandarli, T. (2019). Gender Diversity of Board Members and Value Relevance of Corporate Social Responsibility Reporting. Empirical Research in Accounting, 8(4), 351-372. (in Persian)
Mangena, M. & Pike, R. (2005). The Effect of Audit Committee Shareholding, Financial Expertise and Size on Interim FinancialDisclosures. Accounting and Business Research, 35(4), 327–349.
Mehrani, K., Nargesian, A., & Ganji, K. (2016). Antecedents and Consequences of Perceived Gender Discrimination in the Audit Profession. Quarterly Journal of The Iranian Accounting & Auditing Review, 21(3), 97-116.(in Persian)
Moshabaki, A. & KhalilShojaei, V. (2011). Investigating the Relationship between Organization Culture and Corporate Social Responsibility (CSR) (Case Study: Energy Ministry). Journal of Applied Sociology, 21(4), 37-56. (in Persian)
Namazi, M., Moghimi, F. (2018). Effects of Innovations and Moderating Role of Corporate Social Responsibility on the Financial Performance of the Firms Listed on the Tehran Stock Exchange in Different Industries. Quarterly Journal of The Iranian Accounting & Auditing Review, 25(2), 289-310. (in Persian)
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78–92.
Rao, K. K. & Tilt, C.A. (2011). The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. Corporate governance and corporate social responsibility: a critical review, Flinders Business School.
Sadegfasayee, S., Kalhor, S (2007) Dimensions and Scale of Goal Realization of Gender Gap in the Third Development Plan, Women in Development and Politics, 5(2), 5-28.
(in Persian)
Schneider, A., Church, B.K. (2008). The effect of auditors’ internal control opinions on loan decisions. Journal of Accounting and. Public Policy, 27(1), 1–18.
Seto -Pamies, D. (2015). The Relationship between Women Directors and Corporate Social Responsibility. Journal Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22(6), 334–345.
Sharma, S. (2000). Managerial Interpretations and Organizational Context as Predictors of Corporate Choice of Environmental Strategy. Academy of Management Journal, 43(4) 681–697.
Sharma, S., & Henriques, I. (2005). Stakeholder influences on sustainability practices in the Canadian forest products industry. Strategic Management Journal, 26(2), 159-180.
Singh, V., Vinnicombe, S., & Johnson, P. (2001). Women Directors on Top UK Boards. Corporate Governance: An International Review, 2, 906–926.
Tahmasby, H. (2015). Social responsibility of organizations (csr) is a requirement for sustainable development. Conference on Social Responsibility of Enterprises. (in Persian)
Tang, T.L.P., Tang, D., & Luna-Arocas, R. (2005). Money profiles: the love of money, attitudes, and needs. Personnel Review, 34(5), 603-624.
Terjesen, S., & Singh, V. (2008). Female Presence on Corporate Boards: A Multi-country Study of Environmental Context. Journal of Business Ethics, 83(1), 55–63.
Terjesen, S., Sealy, R., & Singh, V. (2009). Women directors on corporate boards: A review and research agenda. Corporate governance: an international review, 17(3), 320-337.
Van der Walt, N., & Ingley, C. (2003). Board Dynamics and the Influence of Professional Background, Gender and Ethnic Diversity of Directors. Corporate Governance: An International Review, 22(9), 922–999.
Wang, J., & Coffey, B. S. (1992). Board composition and corporate philanthropy. Journal of business Ethics, 11(10), 771-778.
Williams, R. J. (2003). Women on corporate boards of directors and their influence on corporate philanthropy. Journal of Business Ethics, 42, 1–10.
Young, S. & Marais, M. (2012). A Multi Level Perspective of CSR Reporting: The Implications of National Institutions and Industry Risk Characteristics. Corporate Governance: An International Review, 20(5), 432–450.
Zaman Khan, H. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility(CSR) reporting Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh Faculty of Business and Economics, Department of Business Administration, East West University, Dhaka, Bangladesh.
Zhang, J.Q., Zhu, H., & Ding, H.B. (2013). Board composition and corporate social responsibility: An empirical investigation in the post Sarbanes-Oxley era. Journal of Business Ethics, 114 (3), 381–392.
Zou, Z., Wu, Y,. Zhu, Q., & Yang, SH. (2018). Do Female Executives Prioritize Corporate Social Responsibility? Emerging Markets Finance and Trade, 2965-2981.