مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 ، دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: امروزه مالکان شرکت‌ها به‌منظور کاهش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه‌داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می‌گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است.
روش: به‌منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه‏گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم‌افزار ره‌آورد نوین، صورت‌های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است.
نتیجه‌گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران منجر می‌شود و از این طریق باعث می‌شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Real Earnings Management, Corporate Governance Quality and Credit Rating

نویسندگان [English]

  • golshan mohammadikhanghah 1
  • Parviz Piry 2
  • Gholamreza Mansourfar 3
1 Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective: NowadaysOwnersusescorporategovernancemechanismstoreducethe opportunistic behavior of managers and decrease credit rating level. Accordingly, the purpose of this article is to review the effect of real earnings management on the relationship between corporate governance quality and credit rating.
Methods: In this research,the data of the 144 firms listed in the Tehran stock exchange for the period of 2010to 2018 has been gathered and analyzed.To measure the credit rating we use Emerging Market Credit Scoring Model. Also, real earnings management measured by Roychowdhury model. Data obtained from Rahaward Novin software, firms financial statements and Codal system. Furthermore, to test the hypotheses of this research we utilized panel data approach and multiple regression model with GLS method.
Results: The results show that the quality of corporate governance has a negative influence on the real earnings management; In other words, the higher quality of corporate governance decreases the opportunistic behavior of managers. In addition, the quality of corporate governance has a positive effect on credit rating but it is not statistically significant. Also results show that the real earnings management has significant and negative effect on credit rates. Finally, the results of the sobel test indicate that real earnings management has mediating effects on relationship between corporate governance quality and credit rates. Based on the results of research, the quality of corporate governance has indirect effect on credit rating through real earnings management. In other words, the quality of corporate governance through reducing opportunistic behavior of managers, leads to better credit rating.
Conclusion: From the negative effect of real earnings management on credit rates, we can conclude that the manager uses real activities earnings management for their impulses which will be detrimental to the stakeholders. So, when manager manipulates accounting earnings by real activities earnings management, the information asymmetry between managers and stakeholders increases hereupon systematic risk of companies increased. To preserve the interests of all stakeholders, corporate governance mechanisms are used. The corporate governance mechanisms can decline information asymmetry hereupon decrease systematic risk of companies. By applying strong corporate governance mechanisms, the opportunistic behavior of managers would reduce. Since real activities earnings management increase the risk of the corporation, with applying strong corporate governance mechanisms, opportunistic behavior of managers reduced and credit rating increased. With this regards, we can conclude that, when managers supervised by the strong corporate governance mechanisms, the opportunistic behavior of them decreases. Thus information provided had less bias. Eventually, this leads to the correct decision making by market participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit rating
  • Corporate governance Quality
  • Real earnings management
احمدوند، میثم؛ رضایی، شعیب؛ تملکی، حسین (1396). شناسایی و تبیین فاکتورهای تعیین‎کننده رتبه اعتباری. ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، (1)، 135-154.
اسماعیلی کیا، غریبه؛ نجف نیا، سمیه؛ اوشنی، محمد (1398). بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی برون‏سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای تئوری نمایندگی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 169-192.
جعفری، سیده محبوبه؛ احمدوند، میثم (1394). رتبه‏بندی اعتباری شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 6 (10)، 37- 56.
حساس یگانه، یحیی (1396). فلسفه حسابرسی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمد جواد (1390). مدلی برای رتبه‏بندی حاکمیت شرکتی در ایران. فصل‏نامه مطالبات تجربی حسابداری مالی، 9 (30)، 1-35.
حساس یگانه، یحیی؛ یزدایان، نرگس (1387). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. فصلنامه مطالعات حسابداری، (17)، 151-171.
حسین‏پور بهابادی، داود (1384). بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
رحمانی، علی؛ قشقایی، فاطمه (1396). رابطه قابلیت مقایسه حسابداری با مدیریت سود واقعی و تعهدی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 24 (4)، 527- 550.
شعری آناقیز، صابر؛ احمدوند، میثم؛ لاریجانی، ریحانه (1396). آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‏های تجربی حسابداری، 7 (26)، 117-146.
قائمی، محمد حسین؛ وطن پرست، محمد رضا (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85-103.
قدرتی، حسن؛ فیضی، سعید (1394). تأثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14 (58)، 205-232.
کامیابی، یحیی؛ شهسواری، معصومه؛ سلمانی، رسول (1395). بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطه بین مدیریت واقعی سود و هزینه سرمایه. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 23 (1)، 19- 38.
کرمی، غلامرضا؛ ابراهیمی کردلر، علی؛ رضائی هرندی، علی (1396). بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‏های مالکانه. حسابداری مالی، 4 (3)، 21- 45.
گجراتی، دمودار (1394). اقتصادسنجی کاربردی. ترجمه: نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی، چاپ سوم، تهران: نشر نور علم.
محمودآبادی، حمید؛ غیوری مقدم، علی (1390). رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهی‏ها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). دانش حسابداری، 2 (4)، 125-145.
مشایخی، بیتا؛ عظیمی، عابد (1395). تأثیر توانایی‏های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 253-267.
مهربان‏پور، محمد رضا؛ میری چیمه، فرزانه سادات (1397). تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها. پژوهش‏های تجربی حسابداری، 7(27)، 227-245.
وظیفه‌دوست، حسین؛ احمدوند، میثم؛ ساده‏وند، محمدجواد (1395). آزمون تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9 (30)، 95-113.
 
References
Abousamak, A., & Shahwan, T. M. (2018). Governance Mechanisms and Earnings Management Practices: Evidence from Egypt. International Journal of Corporate Governance, 9(3), 316- 346.‏
Ahmadvand, M., Rezai, Sh., Tamaloki, H. (2017). Identification and explanation of the determinants of credit rating. Journal of Applied studies in Management and Development Sciences, (1), 135-154. (in Persian)
Altman, E., & Hotchkiss, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. New Yourk: John Wiley and Sons.
Ashbaugh-skaife, H., Collins, W., Lafond, R.(2006). The effects of corporate governance on firms’ credit ratings. Journal of accounting and economics, 42(1-2), 203-243.
Cohen, D.A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 50, 2-19.
Esmaili Kia, GH., Najafnia, S., & Oshani, M. (2019). Investigating the Relationship between External Corporate Governance Mechanisms and Financial Fraud, Focusing on Cognitive Evaluation Theory Insights on Agency Theory Prescriptions. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(2), 169-192. (in Persian)
Fan, C. (2014). Corporate Governance, Credit Rating and Business Cycles. PhD Thesis. University of Delaware.
Geiszler, M. (2014). The Effect of Accrual Quality, Real Activities Earnings Management and Corporate Governance on Credit Ratings. PhD Thesis. Kent State University.
Ghaemi, M. H., Watan Parast, M. R. (2005). Study role of accounting information in decreasing of information asymmetry in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 12(41), 85-103. (in Persian)
Ghodrati, H., & Faizi, S. (2015). The impact of corporate governance on earnings management in Tehran stock exchange market. Audit Science. 14(58), 205-232. (in Persian)
Gujraty. D. (2015). Applied Econometrics. Translated by: Nader Mehregan-Lotfali Agali, Tehran: Noor Alam Publications.
Hassas Yeganeh, Y. (2017). Philosophy of Auditing. Tehran: Elmi-Farhangy Publications.
(in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., & Salami, M. J. (2010). Developing a Model of Corporate Governance Rating in Iran. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 9 (30), 1-35.
(in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., & Yazdanian, N. (2007). The effect of Corporate Governance on Reduce Earning Management. Journal of Accounting Studies, (17), 151- 172. (in Persian)
Hosienpoor Bahabadi, D. (2006). Survey the relationship between Capital Structure Changes and Change in the Firms Value in Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. A Thesis for Degree of M.A. Accounting University of Tehran. (in Persian)
Jafari, S. M., Ahmadvand, M. (2015). The credit rating of companies listed at Tehran stock exchange using the emerging market scoring model. Economic and business bulletin of the business, 6(10), 56-37. (in Persian)
Jensen, C. M., & Mackling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Kamyabi, Y., Shahsavari, M., & Salmani, R. (2016). The study of the Accrual Earning Management effect on the relationship between the Real Earning Management and Cost of Capital. Journal of Accounting and Auditing, 23 (1), 19-38. (in Persian)
Kang, Q., & Liu, Q. (2007). Credit rating changes and CEO incentives. Available at SSRN 971277.‏
Karami, Gh., Ebrahimi Kordlar, A., & Rezaei Harandi, A. (2017). The effect of Corporate Governance on relationship between Earning Management and Equity Incentives Earnings Management. A Quarterly journal of Empirical of financial Accounting, 4 (3), 21-45. (in Persian)
Kim, H., Gu, Zh. (2004). Financial determinants of corporate bond ratings: an examination of hotel and casino firms. Journal of Hospitality & Tourism Research, 28(1), 95-108.
Kim, Y. S., Kim, Y., Song, K. R. (2013). Credit rating changes and earnings management. AsiaPacific Journal of Financial Studies, 42(1), 109-140.
Lin, Y. M., & Shen, C. A. (2015). Family Firms' Credit Rating, Idiosyncratic Risk, and Earnings Management. Journal of Business Research, 68(4), 872-877.
Mahmoudabadi, H., & Ghayouri Moghaddam, A. (2011). Credit Rating in terms of Financial Ability to Pay Principle and Interest Debt by using Data Envelopment Analysis Thechniques (Case Study: Companies Listed in Tehran Stock Exchange). Journal of Accounting Knowledge, 2 (4), 125-145. (in Persian)
Mashayekhi, B., Azimi, A. (2016). Influence of Manager's Abilities on the Relation between Real Earning Management and Future Firm Performance. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(2), 253-267. (in Persian)
Mehrabanpour, M. R., Miri Chimeh, F. S. (2018). The Impact of Corporate Governance Index on Capital Cost and Systematic Risk. Journal of Empirical Research in Accounting. 7(27), 227-245. (in Persian)
MurciaI, F. C. D. S., Dal-Ri Murcia, F., Rover, S., & Borba, J. A. (2014). The determinants of credit rating: Brazilian evidence. BAR-Brazilian Administration Review, 11(2), 188-209.‏
Peasnell, K. V., Pope, P. F., & Young, S. (2000). Accrual Management to meet Earnings Targets: UK evidence pre-and post-Cadbury. The British Accounting Review, 32(4), 415-445.
Rahmani, A., & Ghashgaei, F. (2017). The Relation between Accounting Comparability and Earning Management. Journal of Accounting and Auditing, 24 (4), 527-550. (in Persian)
Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42, 335-370.
Sheri Anaghiz, S., Ahmadvand, M., & larijani, R. (2017). Examination of relationship between the Real Earning Management and Credit Rating of Firms Accepted in Tehran Stock Exchange. Empirical Accounting Studies, 7 (26), 117-146. (in Persian)
Vazifehdust, H., Ahmadvand, M., & Sadevand, M., (2016). Examining the effect of Corporate Governance indicators on the Credit Rating with regard to the EMS model (Case Study: Tehran Stock Exchange). Financial Knowledge of securities Analysis, 9 (30), 95- 113.
 (in Persian)