لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: یکی از منابع اطلاعاتی بسیار مهمی که در دسترس استفاده‌کنندگان قرار دارد، اطلاعات افشاشده توسط شرکت‌هاست. مدیران با به‌کاربردن واژ‌گان مثبت و منفی در پیام‌های نوشتاری، انتظارهای خود را از عملکرد آتی، اطلاع‌رسانی می‌کنند یا آن را به‌عنوان راهکاری کم‌هزینه برای دستیابی به منافع شخصی خود می‌انگارند. هدف از اجرای این پژوهش، درک مناسبی از این رفتار است.
روش: لحن افشای پیام‌های نوشتاری 1445 گزارش، شامل نخستین پیش‌بینی سود هر سهم، گزارش فعالیت‌های هیئت‌مدیره و گزارش افشای اطلاعات بااهمیتبا استفاده از واژگان تخصصی مالی و عمومی و بر اساس سه رویکرد ساده، موزون و غیرمنتظره برای 125 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1395 اندازه‌گیری شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون گشتاور تعمیم‌یافته با داده‌های ترکیبی پویا و رگرسیون لاجیت به اجرا درآمد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استفاده بیشتر از واژگان مثبت تخصصی، همراه با بازده مناسب دارایی‌ها در سال جاری، بهبود عملکرد آتی را به‌دنبال دارد. استفاده بیشتر از این واژگان همراه با واژگان خنثی، موجب می‌شود که بازده آتی دارایی‌ها بهبود یابد؛ اما استفاده بیشتر از واژگان عمومی مثبت با کاهش بازدهی آتی دارایی‌ها همراه می‌شود. بر اساس نتایج، واژگان تخصصی توانایی مناسبی برای توضیح‌دهندگی عملکرد آتی شرکت دارند.
نتیجه‌گیری: واژگان تخصصی، ابزار مناسبی برای اطلاع‌رسانی از عملکرد آتی و هماهنگ‌سازی انتظارهای مدیران و سرمایه‌گذاران است و در قیاس با واژگان عمومی، به‌تنهایی یا همراه با واژگان خنثی، قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری از عملکرد آتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Disclosure Tone and Future Performance

نویسندگان [English]

  • mohammad kashanipoor 1
  • Mohammad Ali Aghaee 2
  • Davood Mohseni Namaghi 3
1 Associate Professor of Accounting, Tehran University, qom, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Tarbiat Modarres University, Tehran. Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran.
چکیده [English]

 
Objective: One of the most important sources of information available to users is the information disclosed by companies. Managers can express their expectations of the future performance using positive and negative words in written messages, or they might consider it as a low-cost strategy for gaining personal benefit. The purpose of this research is to get a good understanding of this kind of behavior.
Methods: Disclosure tone was measured in the written messages of 1445 reports including: the first prediction of earning per share, the report of activities of board of directors, and the report of the disclosure of significant information, using specialized financial and general words and based on the three simple, balanced and unexpected approaches for 125 companies during the years 2012 to 2016. The test of research hypotheses was done using the generalized method of moments regression with dynamic mixed data and logit regression.
Results: The results showed that there was a correlation between the use of more positive specialized words together with the proper return on assets in the current year and future performance. The higher use of this words, together with a higher use of neutral words, caused an improvement in the future return on assets. But the higher use of positive general words was correlated with a decrease in the future return on assets. The findings showed that specialized words can better explain the future performance of the company.
Conclusion: Specialized words are a proper tool for providing information about future performance and coordinating managers and investors’ expectations, and in comparison with general words, just by themselves or together with neutral words, have a higher predictive power of future performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure tone
  • Specialized words
  • General words
  • Future performance
پورکریم، محمد؛ جبارزاده‌کنگرلوئی، سعید؛ بحری‌ثالث، جمال؛ قلاوندی، حسن (1397). تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(37)، 21-44.
خدادادی، ولی؛ فرازمند، حسن؛ شیبه، سکینه (1392). بررسی مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر سودهای غیر عادی (اولسن) از منظر اقتصاد کلان با استفاده از روش GMM. پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (17)، 41- 58.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ محسنی، عبدالرضا (1397). مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(30)، 21-51.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ نونهال‌نهر، علی‌اکبر (1391). ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(2)، 47-72.
سیدنژادفهیم، سیدرضا؛ مشکی‌میاوقی، مهدی؛ چیرانی، ابراهیم؛ محفوظی، غلامرضا (1397). بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهام‎داران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 519-536.
عرب‌مازار، علی‌اکبر؛ صمدی لرگانی، محمود؛ کاویانی، میثم؛ صمدی لرگانی، نوید؛ ایمنی، محسن (1391). تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‌بینی تعریف جدیدی از بازده سهام. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 1-13.
مهرانی، ساسان؛ نونهال‌نهر، علی‌اکبر (1392). آزمون تأثیر رویکردهای قضاوتی زبان در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(3)، 123-144.
میرعلی، مهدیه؛ غلامی‌مقدم، فائزه؛ حصارزاده، رضا (1397). بررسی لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار. دانش حسابداری مالی، 5(18)، 81-98.
 
References
Abrahamson, E., & Amir, E. (1996). The information content of the president's letter to shareholders. Journal of Business, Finance & Accounting 23 (8), 1157-1182.
Antweiler, W., & Frank, M. Z. (2004). Is all that talk just noise? The information content of internet stock message boards. Journal of Finance, 59 (3), 1259–1294.
Arabmazar, A., Samadilorgani, A., Kaviani, M., Lorganisamadi, N. & Imeni, M. (2012). The explanatory power of accounting metrics in predicting a new definition of stock returns. Journal of Accounting and auditing studies, 1(3), 1-13. (in Persian)
Arslan-Ayaydin, Ö., Boudt, K. & Thewissen, J. (2016). Managers set the tone: Equity incentives and the tone of earnings press releases. Journal of Banking & Finance, 72: 132-147.‏
Balakrishnan, R., Qiu, X. Y., & Srinivasan, P. (2010). On the predictive ability of narrative disclosures in annual reports. European Journal of Operational Research, 202 (3), 789-801.
Bowen, R. M., Davis, A. K., & Matsumoto, D. A. (2005). Emphasis on pro forma versus GAAP earnings in quarterly press releases: Determinants, SEC intervention, and market reactions. Accounting Review, 80(4), 1011-1038.
Carlsson, S., Lamti, R. (2015). Tone Management and Earnings Management. School of Business, Economics and Law. Gothenburg University, Master Degree Project. No. 2015: 18.
Clatworthy, M., & Jones, M. J. (2003). Financial reporting of good news and bad news: Evidence from accounting narratives. Accounting and Business Research, 33(3), 171–185.
Davis, A. K., Piger, J.M., & Sedor, L. M. (2012). Beyond the numbers: Measuring the information content of earnings press release language. Contemporary Accounting Research, 29 (3), 845–868.
Feldman, R., Govindaraj, S., Livnat, J., & Segal, B. (2010). Management’s tone change, post earnings announcement drift and accruals. Review of Accounting Studies, 15 (4), 915-953.
Francis, J., Philbrick, D., & Schipper, K. (1994). Shareholder litigation and corporate disclosures. Journal of Accounting Research, 32 (2), 137-164.
Frazier, K. B., Ingram, R. W., & Tennyson, B. M. (1984). A methodology for the analysis of narrative accounting disclosures. Journal of Accounting Research,22(1), 318-331.
Hajek, P., Olej, V., & Myskova, R. (2014). Forecasting corporate financial performance using sentiment in annual reports for stakeholders’ decision-making. Technological and Economic Development of Economy, 20(4), 721-738.‏
Henry, E. & Leone, J.A. (2016). Measuring Qualitative Information in Capital Market Research: Comparison of Alternative Methodologies to Measure Disclosure Tone. Journal of accounting Review, 91(1), 153-178.
Henry, E. (2005). Are investors influenced by the way earnings press releases are written? Working paper, Rutgers University.
Henry, E. (2006). Market reaction to verbal components of earnings press releases: Event study using a predictive algorithm. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 3, 1-19.
Henry, E. (2008). Are investors influenced by how earnings press releases are written? Journal of BusinessCommunication, 45 (4), 363-407.
Hoskin, R. E., Hughes, J. S., & Ricks, W. E. (1986). Evidence on the incremental information content of additional firm disclosures made concurrently with earnings. Journal of Accounting Research, 24, 1-32.
Huang, X., Teoh, S., Zhang, Y. (2014). Tone Management. The Accounting Review, 89 (3), 1083-1113.
Kang, T., Park, D. H., & Han, I. (2018). Beyond the numbers: The effect of 10-K tone on firms’ performance predictions using text analytics. Telematics and Informatics, 35(2), 370-381.‏
Khodadadi, V., Farazmand, H. & Sheybeh, S. (2013). Assessing the Valuation Model Based on Abnormal Earnings (Ohlson) by Notice to the Macroeconomic Variables. Journal of Financial Accounting Research, 5(17), 41-58. (in Persian)
Kothari, S.P., Li, X., & Short, J. (2009). The effect of disclosures by management, analysts, and financial press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts: Astudy using content analysis. The Accounting Review, 84(5), 1639-1670.
Li, F. (2010). The information content of forward-looking statements in corporate filings-a naïve Bayesian machine learning approach. Journal of Accounting Research, 48 (5), 1049-1102.
Loughran, T. & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. Journal of Finance, 66 (1), 35–65.
Loughran, T., McDonald, B., & Yun, H. (2009). A wolf in sheep’s clothing: The use of ethics-related terms in 10-K reports. Journal of Business Ethics, 89(1), 39-49.‏
Mehrani, S. & Nonahalnahr, A. (2013). The Effect of Language Judgmental Approaches Exam on Reduction of Audit expectation gap. Accounting and Auditing Review, 20(3), 123-144.
(in Persian)
Melloni, G., Stacchezzini, R., & Lai, A. (2016). The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports. Journal of Management & Governance, 20(2), 295–320.
Mirali, M. & Gholamimoghadam, F. & Hesarzadeh, R. (2018). The Review of Financial Reporting Tone with Future Performance and Market Return. Journal of Financial Accounting Knowledge, 10(37), 21-44. (in Persian)
Oliveira, L., Rodrigues, L.L. & Craig, R. (2006). Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. Journal of Human Resource Costing &Accounting, 10(1), 11-33.
Poorkarim, M. & Jabbarzadekangarlooie, S. & Bahrisales, J. & Ghalavandi, S. (2018). Impact of Earnings Management on Tone of Financial Reporting in Iranian Accounting System. Journal of Financial Accounting Research, 10(37), 21-44. (in Persian)
Rahnamaroodposhti, F. & Mohseni, A. (2018). Management, Text Management, Management Earning. Journal of Emprical Accounting Research, 8(30), 21-51 (in Persian)
Rahnamaroodposhti, F. & Nikoomaram, H. & Nonahalnahr, A. (2012). Assessing the Impact of language Judgmental and cognitive Approaches in accounting explanatory reports. Accounting and Auditing Review, 19(2), 47-72. (in Persian)
Rogers, J.L., Buskirk, A.V. & Zechman, S. L. C. (2011). Disclosure tone and shareholder litigation. The Accounting Review, 86 (6), 2155-2183.
Schleicher, T. & Walker, M. (2010). Bias in the tone of forward-looking narratives. Accounting and Business Research, 40(4), 371–390.
Seyednejadfahim, S. & Meshkimiavoghi, M. & Mahfoozi, GH. (2013). Investigate the Effect of Bad News Keeping Strategy on Shareholders' Satisfaction. Accounting and Auditing Review, 25(4), 519-536. (in Persian)
Smith, M. & Taffler, R. J. (2000). The chairman’s statement: A content analysis of discretionary narrative disclosures. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 13 (5), 624–646.
Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M. & Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms' fundamentals. The Journal of Finance, 63, 1437-1467.
White, G., Lee, A. & Tower, G. (2007). Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies. Journal of Intellectual Capital, 8(3), 517-537.
Yang, J. H., & Liu, S. (2017). Accounting Narratives and Impression Management on Social Media. Accounting and Business Research, 47(6), 673-694.‏