آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

هدف: هزینه سرمایه سهام عادی، به حداقل نرخ بازده مورد انتظار گفته می‌شود و یکی از ابزارهای بسیار مهم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی نظیر نقدینگی، اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی، اندازه شرکت و سودآوری متأثر می‌شود. پیامد ابهام اطلاعاتی موجب می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن، هزینه سهام عادی افزایش یابد و همچنین افزایش ارتباط ارزشی سود موجب می‌شود که ریسک و به‌تبع آن، هزینه سهام عادی کاهش یابد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت تأثیر ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود است. 
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده‌های 104 شرکت نمونه، در بازه زمانی 7 ساله از 1391 تا 1397 جمع‌آوری شد و به‌شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل‌های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شد.
یافته‌ها: با در نظر گرفتن نتایج آزمون‌ها و مقایسه توان تبیین‌کنندگی و دقت هریک از مدل‌ها، می‌توان گفت که دو مدل اولسون جونتر و گوردون در سطوح اطمینان مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه‌ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، در شرایط پرریسک وکم‌ریسک مدل اولسون جونتر در مقایسه با مدل رشد گوردون کارایی بیشتری دارد و هزینه سهام عادی برآوردشده از این مدل برای تصمیم‌گیری از طریق مصون‌سازی پرتفوی از زیان‌های احتمالی سودمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Empirical Test of Comparing the Cost of Equity Capital Efficiency under Information Ambiguity and Value Relevance of Earning

نویسندگان [English]

  • Abbas Khodaparast Salekmoalemy 1
  • Farzin Rezaei 2
  • Sina Kheradyar 3
  • Mohammad Reza Vatanparast 3
1 PhD Candidate, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Objective: The cost of common stock is called the minimum expected rate of return of investors. The cost of common stock is one of the most important means in many financial and management decisions, that are influenced by several factors like liquidity, financial leverage, operating cash flow, company size and profitability. Information ambiguity increases the investment risk and make the cost of equity capital increased. Growth of value relevance of earning decreases the investment risk and consequently make the cost of common stock decreased. Therefore, the purpose of this study is to present an empirical test to compare the efficiency of two cost of capital models as Gordon and Olson Junter under the influence of information ambiguity and value relevance of earning.
Methods: For this purpose, this study was conducted with 104 sample companies during 7 years from 2012 to 2018, using descriptive analysis with Kruskal Wallis test.
Results: To this end, this study was concluded that two models of Olson Junter and Gordn have accepted reliability index and validity at different level. There is significant difference between two models.
Conclusion: The results showed that Olson Junter's model performs more efficient than Gordon's model at high- low risk levels. Consequently, cost of common stock of the former model would be useful in decision making through portfolio hedging og potential losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of common stock
  • Information ambiguity
  • Value relation of earning
  • Corporate Fundamental Characteristics
اصولیان، محمد؛ صادقی شریف، سید جلال؛ خلیلی، محمد امین (1396). رابطه اقلام تعهدی، جریان‌های نقدی و سودآوری عملیاتی با بازدهی سهام؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 463-482.
افلاطونی، عباس (1395). استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تأثیر آن برهزینه سرمایه سهام عادی. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، 3(2)، 131-148.
بنی مهد، بهمن؛ رحمن‎نژاد، قادر (1396). محتوای ارزشی سود تقسیم شده در شرکت‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. 9(33)، 17-28.
بهار مقدم، مهدی؛ جوکار، حسین (1397). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعاتی حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‎گذاران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 21-50.
بیات، شاهین؛ شعبانی، کیوان؛ باغومیان، رافیک (1392). ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی. فصلنامه پژوهش‌‌های تجربی حسابداری، 3(2)، 1-15.
بیات، مرتضی؛ زلقی، حسن؛ میرحسینی، ایرج (1394). بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (1)، 41- 58.
خداپناه، محبوبه؛ درزی، اکرم؛ نوروش، فریما (1398). اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه. نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(42)، 159- 176.
خواجوی، شکراله؛ فعال قیومی، علی (1395). بررسی رابطۀ نسبت‌های حسابداری و چولگی بازده به‌منظور تبیین ناهنجاری سهام رشدی و ارزشی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 461- 482.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، ‌هاشم؛ جهان میری، محمدحسام (1397). عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی بر مالی رفتاری). فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 7(21)، 131-147.
زکی‌زاده، محمد امین؛ رضایی، فرزین؛ نوروش، ایرج (1398). ارزیابی و ارائه الگوی شناسایی خطر حسابرسی مبتنی بر ویژگی‌های بنیادین شرکت‌‌ها. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(43)، 119- 152.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ خرمدین، جواد (1387). نقش عوامل نقدشوندگی وریسک عدم نقدشوندگی برمازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (4)، 101-118.
 
References
Aflatoni A. (2016). Use of private information in stock trading and its impact on the cost of equity. Financial Accounting Knowledge, 3(2), 131-148. (in Persian)
Baharmoghaddam, M., Jokar, H. (2018). Investigating the Effect of Quality Accounting Information and Information Uncertainty on the Investor Sentiment. Accounting and Auditing Review, 25(1), 21-50. (in Persian)
Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
Bani Mahd, B., Rahmannejad, Q. (2017). The value content of dividends in companies. Financial Accounting and Auditing Research, 9(33), 17-28. (in Persian)
Bayat, M., Zalaghi, H., Mirhosseini, I. (2015). A Survey of the Influence of Earning Sustainability on Value Relevance of Accounting Information. Accounting and Auditing Review, 22(1), 41-58. (in Persian)
Bayat, SH., Shabani, K., Baghoumian, R. (2013). Value relevance of accounting earnings associated with normal and abnormal returns. Journal of Empirical Research In Accounting, 3(2), 1-15. (in Persian)
Chiao, C.H., Lin, C.F., & Lai, Y.W. (2015). Transparency, Firm Characteristics and Cost of Equity. Journal of Accounting and Finance, 15(6), 46-56.
Collins, D., Kothari, S., & Rayburn, J. (1989). An analysis of intertemporal and cross-sectional determination of earning response coefficient. Journal of Accounting and Economics, 11, 143-181.
Damodaran, A. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Second Edition, Publisher: Wiley; 2nd edition.
Easton, P. (2004). PE ratios, PEG ratios and estimating the implied expected rate of return on equity capital. The accounting review, 79(1), 73-95.
Easton, P., Harris, R., & Ohlson, J. (1992). Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: the case of long return intervals. Journal of Accounting and Economics, 15, 119-142.
Epstein, L.G., Schneider, M. (2008). Ambiguity, information quality and asset pricing. The Journal of Finance, 63(1), 197–228.
Hua, J. (2011). The impact of information uncertainty on stock price performance and managers equity finance decision. Durham Business School, University of Durham.
Jiang, G., Lee, M.C.C., Zhang, Y. (2005). Information uncertainty and expected returns. Review of Accounting Studies, 10, 185–221.
Khajavi, Sh., Faal Ghaumi, A. (2016). Investigating the Relationship between Accounting Ratios and Skewness of Stock Return to Explain the Growth and Value Stocks Anomaly. Accounting and Auditing Review, 23(4), 461-482. (in Persian)
Khodapaneh, M., Darzi, A., & Noroush, F. (2019). Asymmetric Information, Cost of Capital and Fair Disclosure. Accounting and Auditing Review, 11(42), 159-176. (in Persian)
Naimah, Z. (2012). Bias in Accounting and the Value Relevance of Accounting Information. 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012). Procedia Economics and Finance, 2, 145 – 156.
Ohlson, J.A., & Juettner-Nauroth, B.E. (2005). Expected EPS and EPS growth as determinants of value. Review of Accounting Studies, 10, 349-365.
Osoolian, M., Sadeghi Sharif, S.J., Khalili, M.A. (2017). Accruals, Cash Flow, and Operating Profitability in the Cross Section of Stock Returns; Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Accounting and Auditing Review, 24(4), 463-482. (in Persian)
Peng He, W., Lepone, A., & Leung, H. (2013). Information asymmetry and the cost of equity capital. International Review of Economics & Finance, 27, 611-620.
Rahnamay Roodposhti, F., Nikoomaram, H., & Jahanmiri, M.H. (2019). Informational uncertainty a criterion to explain stock returns (Behavioral Approach). Investment knowledge, 7(26), 131- 148. (in Persian)
Saini, J.S., & Herrmann, D. (2010). Cost of Equity Capital, Information Asymmetry, and Segment Disclosure. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1758934.
Salonen, R. (2016). Financing Decisions and Firm-level Cost of Capital. Department of Finance Aalto University School of Business.
Tucker, J.W., & Zarowin, P.A. (2006). Does income smoothing improve earing informativeness? The accounting review, 81, 251-270.
Viviania, J.L., Laia, A.N., Louhichib, W. (2017). The impact of asymmetric ambiguity on investment and financing decisions. Economic Modelling. http://dx.doi.org/10.1016/j. econmod. 2017.09.020.
Yahya Zadehfar M., & Khorramdin, J. (2009). The Role of Liquidity Factors and Illiquidity Risk on Excess Stock Return in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 15(4), 101-118. (in Persian)
Zakizadeh, M.A., Rezaei, F., Noravesh, I. (2019). Assessment and Developing Model to Audit Risk Based Corporate Fundamental Characteristics. Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 11(43), 119- 152. (in Persian)
Zhang, X. (2006). Information uncertainty and stock returns. Journal of Finance, 61 (1), 105-136.