کلیدواژه‌ها = پایداری سود
تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 415-434

10.22059/acctgrev.2017.60853

ُسید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود

دوره 16، شماره 2، تیر 1388

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی؛ رضا حصارزاده


بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 14، شماره 2، آذر 1386

غلامرضا کردستانی؛ ضیاءالدین مجدی


کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385

ایرج نوروش؛ امین ناظمی؛ مهدی حیدری