اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‎کند. در این پژوهش از مدل تعدیل شدۀ آلتمن به‎منظور شناسایی جایگاه مالی مشاهدات استفاده می‎شود. همچنین از لحاظ کیفیت سود، چهار ویژگی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش­بینی و یکنواختی سود مدنظر قرار گرفته است. به‎منظور آزمون فرضیه­ها و دستیابی به نتایج نیز، از نمونه­ای شامل 119 شرکت در بازۀ زمانی سال­های 1381 تا 1394 و رگرسیون چند متغیره در مجموعۀ داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد مشاهداتی که از لحاظ معیارهای مدل تعدیل شدۀ آلتمن در زمرۀ شرکت­های سالم قرار می­گیرند، از لحاظ ویژگی کیفیت اقلام تعهدی به‎طور معناداری کیفیت بیشتری نسبت به شرکت‌های ورشکسته دارند؛ اما در ارتباط با ویژگی­های پایداری، قابلیت پیش­بینی و یکنواختی سود تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Status on Earnings Quality of Listed Firms in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammadraza Mehrabanpour 1
  • Mohammad Nadiri 2
  • Mohammad Jandaghi Ghomi 3
1 Assistant Prof. of Accounting, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran
2 Assistant Prof. of Economics, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran
3 Ph.D. Candidate of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi campus of Tehran University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study examines the effect of financial status on earnings quality of listed firms in Tehran Stock Exchange. In this regard, Altman adjusted model for Iranian content is used to determine the financial status of Iranian listed firms. In terms of earnings quality, four accounting based earnings quality attributes include accruals quality, persistence, predictability and smoothness are tested. Using a sample of 119 firms for a period of 2002 to 2016, are run multivariate regression models on a panel data collection. The results shows firms that were ranked in healthy firms based on Altman adjusted model, have significantly higher accrual quality than bankrupt firms. However about persistence, predictability and smoothness, there were not any significant differences between healthy and bankrupt firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • accrual quality
  • Financial status
  • Persistence
  • Predictability
  • Smoothness
ابراهیمی کردلر، ع.؛ محمدی شاد، ز. (1393). بررسی رابطۀ بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی ، 21 (1)، 18-1.
احمدپور، ا.؛ شهسواری، م. (1393). بررسی نحوۀ اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش حسابداری، 5 (19)، 50-27.
خواجوی، ش.؛ بایزیدی، ا.؛ جبارزاده کنگرلویی، س. (1391). بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری (3)، 68- 53.
صالحی، م.؛ بذرگر، ح. (1394). رابطۀ بین کیفیت سود و ورشکستگی. راهبرد مدیریت مالی، 3 (8)، 140-113.
فدایی‎نژاد، م.؛ شهریاری، س.؛ سلیم، ف. (1394). تجزیه و تحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام. بررسی­های حسابداری و حسابرسی ، 22 (2)، 262- 243.
فیروزیان، م.؛ جاوید، د.؛ نجم‎الدینی، ن. (1390). کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی و مقایسۀ آن با مدل Z آلتمن در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 18 (65)، 114-99.
کردستانی، غ.؛ تاتلی، ر.؛ کوثری­فر، ح. (1393). ارزیابی توان پیش‎بینی مدل تعدیل شدۀ آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتون و ورشکستگی شرکت­ها. دانش سرمایه‌گذاری، 3 (9)، 99-83.
کردستانی، غ.؛ تاتلی، ر. (1393). کیفیت سود و وضعیت مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی (11)، 19-4.
کرمی، غ.؛ افتخاری، و. (1392). بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه­های تجاری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20 (4)، 112-93.
کرمی، غ.؛ سید حسینی، س. م. (1391). سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش‎بینی ورشکستگی. مجلۀ دانش حسابداری، 3(10)، 116-93.
مشایخی، ب.؛ مهرانی، س.؛ مهرانی، ک.؛ کرمی، غ. (1384). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی 12(42)، 74-61.
مهرانی، ک.؛ زارع زادگان، ا. (1392). کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریان­های نقدی آتی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 20 (1)، 112- 93.
Ahmadpour, A. & Shahsavari, M. (2014). Review of How Managers Use Engagements in Varied Levels of Financial Distress in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 5 (19), 27-50.
(in Persian)
Ball, R. (2013). Accounting Informs Investors and Earnings Management is Rife: Two Questionable Beliefs. Accounting Horizons, 27 (4), 847-853.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 83-123.
Barth, M., Beaver, W. H. & Landsman, W. (1998). Relative Valuation Roles of Equity Book Value and Net Income as a Function of Financial Health. Journal of Accounting and Economics, 25 (1), 1-34.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24 (1), 3-37.
Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, 77 (Supplement), 35-59.
Dichev, I. & Tang, V. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83 (6), 1425-1460.
Ebrahimi Kordlor, A. & Mohammadi Shad, Z. (2013). Investigating the Relationship between Default Risk and Earning Response Coefficient (ERC). The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (1), 1-18. (in Persian)
Etemadi, H., Dastgir, M., Momeni, M. & Farajzadeh Dehkordi, H. (2012). Discretionary Accruals Behavior of Iranian Distressed Firms. Middle Eastern Finance and Economics, 16, 44-53.
Fadaei Nezhad, M., Shahriary, S. & Salim, F. (2015). An analysis of the relationship between financial distress risk and equity returns. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(2), 243-262. (in Persian)
Firuzian, M., Javid, D. & Najmedini, N. (2011). The Application of Genetic Algorithms in Bankruptcy Predication and the Comparison of it with Altman’s Z-model listed companies in Tehran Stocks Exchange (TSE). The Iranian Accounting and Auditing Review, 18(65), 99-114. (in Persian)
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M. & Schipper, K. (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79 (4), 967-1010.
Gaio, C. & Raposo, C. (2011). Earnings Quality and Firm Valuation: International Evidence. Accounting and Finance, 51, 467-499.
Hayn, C. (1995). The Information Content of Losses. Journal of Accounting and Economics, 20(2), 125-153.
Hu, N., Huang, R. & Fang, R. (2017). Credit Default Swaps and Earnings Management. Working paper, available at: https://ssrn.com/abstract= 2926264.
Hussain, A., Sanusi, Z., Mahenthiran, S. & Hasnan, S. (2016). Management Motives and Firm Financial Misstatements in Malaysia. International Journal of Economics and Financial , 6 (S4), 18-25.
Karami, G. & Eftekhari, V. (2012). Review of Earnings Quality over the Business Cycle. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20 (4), 93-112.
(in Persian)
Karami, G. & Seyed Hosseini, S. (2012). Usefulness of Accounting Information to Market Information in Predicting of Bankruptcy. Journal of Accounting Knowledge, 3 (10), 93-116. (in Persian)
Khajavi, S., Bayazidi, A. & Jabarzadeh Kangarlui, S. (2012). A Comparison Investigation of Financial Reporting Quality in Financially Distressed and Non-Distressed Firms Case Study: Listed Companies in TSE. Journal of Empirical Research in Accounting, 1 (3), 53-68. (in Persian)
Kordestani, G. & Tatli, R. (2014). Quality of Earnings and Financial Situation of Companies. Accounting and Auditing Studies, (11), 4-19. (in Persian)
Kordestani, G., Tatli, R. & Kosari Far, H. (2014). The Evaluate ability of Altman adjusted Model to Prediction Stages of Financial Distress Newton and Bankruptcy. Journal of Investment Knowledge, 3 (9), 83-100. (in Persian)
Li, F., Abeysekera, I. & Ma, S. (2014). The Effect of Financial Status on Earnings Quality of Chinese-Listed Firms. Journal of Asia-Pacific Business, 15 (1), 4-26.
Mashayekhi, B., Mehrani, S., Mehrani, K. & Karami, G. (2005). Discretionary Accrual Rule in Earnings Management in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 12(42), 61-74.
(in Persian)
Mehrani, K. & Zare Zadegan, O. (2012). Earnings Quality; Bankruptcy Risk and Future Cash Flows. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20 (1), 93-112. (in Persian)
Mikhail, M. B., Walther, B. R. & Willis, R. H. (2003). Reactions to Dividend Changes Conditional on Earnings Quality. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 18(1), 121-151.
Nagar, N. & Sen, K. (2016). Earnings Management Strategies during Financial Distress. Working paper, Indian Institute of Management.
Salehi, M. & Bazrgar, H. (2015). The Relationship between Earnings Quality and Insolvency Risk. Strategy of Financial Management, 3 (8), 113-140.
(in Persian)
Sweeney, A. (1994). Debt-covenant violations and managers' accounting responses. Journal of Accounting and Economics, 17 (3), 281-308.
Talebnia, G., Salehi, M. & Jabbarzade Kangarluei, S. (2011). A study of the impact of collapse on financial reporting quality of listed companies: Some Iranian evidence. African Journal of Business Management, 5 (10), 3858-3865.
Watts, R., & Zimmerman, J. (1986). Positive accounting theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Zuo, L. & Hussain, S. (2008). Debt-Covenant Violations and Managers Accounting Responses. Applied Financial Economics Letters, 4: 183-186.