دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 1716، پاییز 1385 (45)