تاثیر نحوه‌ی ارایه‌ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت‌های سرمایه گذاران حرفه‌ای

نویسندگان

چکیده

در اکثر کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد، دارای سه بخش بوده، در حالی که این گزارش در ایران پنج بخشی می‌باشد. افزون براین، مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد نیز برای اولین بار توسط مولفان همراه با استدلالات آن ارایه شده است. این مقاله نتایج یک طرح پس آزمون چند گروهی، برای تعیین تاثیر نحوه‌ی ارایه‌ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت‌های سرمایه گذاران حرفه‌ای را ارایه می‌نماید. نتایج آزمون‌ کروسکال- والیس نشان داد که نحوه‌ی ارایه‌ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت‌های سرمایه گذاران حرفه‌ای تاثیر دارد. افزون بر این، بر طبق نتایج آزمون یو مان- ویتنی مشخص شد که، بین قضاوت‌های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل‌های سه بخشی و پنج بخشی از یک سو و مبتنی بر مدل‌های پنج بخشی و چهار بخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین قضاوت‌های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل‌های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In most of the countries in the world , the model of the statement of cash flows has three sections while it consists of five sections in IRAN. Furthermore , for the first time , the model of four- section with it's reasons have been presented by the authors.
This article presents the results of a post- test with multiple group design conducted to determine the effects of three models of the statement of cash flows on professional investors' judgments. This research shows that the statement of cash flows presentation method has effect on professional investors' judgments.
Also, it became obvious that there is no significant difference between investors' judgments based on three - section and five- section models on one side and judgments based on five – section and four - section models on the other side. Whereas , there is a significant difference between investors' judgments based on four- section and three- section models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Five section Model
  • Four section Model
  • Professional Investors’ Judgments
  • The Statement of Cash Flows
  • Three section Model