بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به آیین نامه اصول راهبری (در حال تصویب) و پیشینه تحقیق بررسی شده است. از این رو تعداد 135 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1381 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، با استفاده از داده‌های تلفیقی می‌باشد. روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده در این تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری سنجیده می‌شود، از این‌رو کیفیت سود بالاتر به معنای بالابودن تداوم سودآوری است. از طرفی اقلام تعهدی کمتر منجر به تداوم سودآوری بالاتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتر می‌شود. در نتیجه کیفیت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون به تفکیک صنایع نیز انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده گردید. به طور کلی آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می‌شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this research, we examined the relation between earnings quality and corporate governance including managerial share ownership (MSO) and the number of outside directors (DIR).
The sample data used for the research consisted of financial reporting by companies listed on the Tehran Stock Exchange from 1381-1383 (2002-2004). We used a pooled cross-sectional ordinary least squares regression to evaluate the implications of our data on what sought to test above.
In this research, earnings quality is defined as the extent of earnings persistence, the ability of current earnings to predict future earnings. Although earnings are made up of cash flows and accruals, we argue that earnings persistence is a function of accruals. We adopt a total accruals (TACC) measure of earnings quality.
Our result showed that there isn't a relation between TACC and MSO and DIR (5% level). But hypothesis no.1 is supported in that a significant U shaped relationship between MSO and TACC is observed.
Based on the data obtained from companies traded on the Tehran Stock Exchange, we can conclude that corporate governance mechanisms including outside directors and managerial share ownership don’t have high effective on increasing earning quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Earning Persistence
  • Earning quality
  • Managerial share ownership (MSO)
  • outside directors
  • Total accruals