مدل‌های ارزش گذاری و کفایت آن در پیش‌بینی قیمت‌ سهام

نویسنده

چکیده

این تحقیق با استفاده از مدل‌های مختلف ارزشیابی به برآورد قیمت سهام شرکت‌های موجود در شاخص‌های داجونز حمل و نقل و خدمات عام‌المنفعه (آب، برق، گاز و ...) در طی چندین دوره زمانی می‌پردازد. ارزش‌های برآوردی سهام سپس با قیمت‌های واقعی آنها به منظور ازمون صحت مدل‌های استفاده شده در این فرآیند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می‌گیرند. نتایج آزمون نشان می‌دهد که قیمت‌های برآوردی سهام با استفاده از روش‌های: تنزیل جریان‌های نقدی، ارزش افزوده بازار، و ضریب تکاثری تفاوت عمده‌ای با قیمت‌های واقعی آنها دارند. بنابراین ارزش کاربردی آنها محدودیت دارد. عملکرد ضعیف مدل‌های ارزشیابی منجر به این امر می‌گردد که سرمایه‌گذاران و دانشجویان با دیده تردید به نظریه‌های ارزیابی و ارزشیابی بنگرند یا از مبانی زیربنای محاسبه ارزش ذاتی فاصله گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Using several valuation models, this study estimates stocks prices of all companies included in the Dow Jones Industrial, Transportation, and Utility Indexes over several time periods. The estimated values are then compared with actual stock prices to test the accuracy of the models used in the valuation process. The test results show that the estimated stock prices using discounted cash flow, market-value-added, and multiplier methods differ greatly from their actual prices, indicating that valuation have limited application value. The weak performance of valuation models may lead investors and students to become cynical about the valuation theory and discount or discard the fundamental idea behind the intrinsic value calculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flow
  • Market value added
  • Stock Price
  • Valuation Models