دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 1714، آذر 1384 (41) 
بررسی تضاد حرفه‌ای- سازمانی در حسابداری

رضا تهرانی؛ محمود قاضی طبا طبائی؛ سید احمد خلیفه سلطان