نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری

نویسندگان

چکیده

موضوع جهانی شدن و افزایش پیچیدگی‌‌های تجاری، به همراه پیشرفت چشم‌گیر در فناوری، منجر به توسعه مفاهیم و روش‌های حسابداری مدیریت شده است. با ظهور مفاهیم و روش‌های جدید، توجه جامعه دانشگاهی به این موضوع معطوف می‌شود که چگونه این مباحث جدید را در آموزش حسابداری مدیریت وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا در مورد نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت در ایران، فاصله‌ای بین دیدگاه دانشگاهیان و شاغلین این حرفه وجود دارد یا نه. این تحقیق که از نوع پیمایشی ـ کاربردی است، از طریق ارسال پرسش‌نامه به دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه و سپس تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده از این اطلاعات انجام شده است. ابزار‌ اندازه‌گیری در این تحقیق پرسش‌نامه بوده و جامعه مورد مطالعه نمایندگان دو طیف دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه حسابداری مدیریت هستند. نتایج تحقیق حاکی از وجود فاصله بین دیدگاه‌های دو گروه مورد مطالعه در مورد مفاهیم و روش‌های پیشرفته حسابداری مدیریت و نیز برخی مهارت‌ها و ویژگی‌‌های مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلان حسابداری که قصد ورود به مشاغل حسابداری مدیریت را دارند، است. راه حل عملی برای پوشش این فاصله، در ابتدا درک آن توسط دانشگاهیان و شاغلین در حرفه و سپس تعامل دو گروه یاد شده برای آگاهی از تازه‌های علمی از سوی شاغلین در حرفه، و آشنایی با مشکلات موجود در عمل از سوی دانشگاهیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Globalization and the increasing complexity of business, together with high powered computing technology, have contributed to the development of new management accounting techniques .As these new techniques develop and sit alongside existing ones, attentions focuses on what should from part of management accounting education. This paper aim is to identify if a gap exists between management accounting education and practice by evaluating the perceptions of academics and practitioners as to what is important in management accounting courses and what skills are important for recent graduates. In this research, a survey was conducted by mailing a questionnaire to two groups of academics and practitioners and then analyzing of responses is done.
The results show that a perception gap exists between academics and practitioners about some important concepts and techniques in management accounting courses and some skills that are important for recent graduates that enter to management accounting practice. The practical solution for coverage of this gap is to better understand why the gap exists by academics and practitioners and then cooperation between them would enable both groups to coordinate about new techniques in management accounting and problems in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academics
  • Management Accounting Education
  • Perception Gap
  • Practitioners